Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bachelor

KURRIKULA E STUDIMEVE E CIKLIT TE PARE (Bachelor)

ne “Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Menaxhim Agrobiznesi”

 

Viti, Sem Nr Modulet Kredite
 

 

Viti I, Semestri I (1)

1 Matematikë 7
2 Prodhim Bimor 4
3 Mikroekonomi I 7
4 Sociologji 4
5 Gjuhë e huaj I 3
6 Bazat e të Drejtës 5
 

 

Viti I, Semestri II (2)

1 Matem. Ekonomike 6
2 Prodhim Shtazor 4
3 Makroekonomi I 6
4 Statistikë 6
5 Gjuhë e Huaj II 3
6 Komunikim Biznesi 5
 

 

Viti II, Semestri I (3)

1 Statistikë Biznesi 6
2 Informatikë 4
3 Kontabilitet 6
4 Bazat e Marketingut 5
5 Drejtim i Fermave 5
6 Teknologji e PPBB 4
 

 

 

 

Viti II, Semestri II (4)

1 Drejtim Agrobiznesi 5
2 Marketing Agroushqimor 5
3 Financë 5
4 Drejt. i Bur. Njerëzore 5
5 Çmimet & Tregjet e Prod.Bujq 5
Modul me Zgjedhje 1
6 Histori e Mend.Ekonomik 5
Integrim Europian 5
 

 

 

 

 

Viti III, Semestri I (5)

1 Analizë Financiare 5
2 Administrim Publik 5
3 Drejtim Financiar I 5
4 Sip.& Dr. Biz. të Vogël 5
5 Drejtim Turizmi 6
Modul me Zgjedhje 2
6 Kontabilitet Drejtimi 5
Taksim 5
Modul me Zgjedhje 3
7 Njohuri mbi Informacionin 4
Menaxhim Karriere 4
Viti III, Semestri II (6) 1 Praktikë profesionale 16
2 Teza Bachelor 9
Totali i Krediteve 1+2+3++4+5+6 180