Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

 Young Agricultural University of Tirana Leaders

Young Agricultural University of Tirana Leader – është një ndër aktivitetet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, i cili kërkon të nxisë dhe aftësojë studentët drejt aftësive të lidershipit nëpërmjet teorisë dhe praktikës. Gjë që I shërben studentëve që shfaqin aftësi lidershipi ti thellojnë ato në nivele edhe më të avancuara në kohë dhe koherence të plotë me homologët e tyre nëpër botë.

Qëllimet e YAUTL janë:

a)              Të përgatisë studentët me aftësi të mira lidershipi

b)              Të promovojë aftësi lidership të studentëve me anë të zhvillimit të aktiviteteve dhe projekteve.

c)              Të ofroj mundësi për studentët dhe të rinjtë për tu bërë pjesë e programeve të YAUTL në përfaqësimet ndërkombëtare dhe kombëtare.

Të përgatisim gjeneratën e re të liderave për të qenë drejtues dhe vendimmarrës në fushën ku ata studiojnë.