Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vjollca Ibro

EDUKIMI

PhD:   “Studimi i disa treguesve të lidhur me fotosintezën dhe prodhimtarinë te gruri ”

                            Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) dhe Universiteti i Tiranës (FSHN), 1989.

Bachelor:  Biologji/ Fiziologji e bimëve, Universiteti i Pekinit/ Fakulteti i Biologjisë, Pekin, R. P. Kinës, 1978.

LËNDËT

Fiziologji e bimëve; Biokimi- Fiziologji – Të ushqyerit e bimëve; Fiziologji e bimëve të Kultivuara; Ekofiziologji dhe streset abiotike te bimët

INTERESAT KËRKIMORE

Marrëdhëniet e prodhimit me tregues të ndryshëm morfo-fiziologjikë te bimët e kultivuara, streset abiotikë te drithrat dhe të afërmit e tyre të egër, Aegilops-et.

TITULLI

Profesor (1999)

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave  Agronomike

NDERTESA

Godina: FBM

Zyra: 321

TELEFONI

0682076864

E-mail: vibro@ubt.edu.al