Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vizitë monitoruese për ndërtimin e kapaciteteve për arsimin e lartë në projektin BESTSDI

Si pjesë e strategjisë së monitorimit të Agjencisë së projekteve Erasmus + CBHE, Zyra Kombëtare Erasmus +, në Shqipëri e përfaqësuar nga Ada Ramaj, koordinatore e NEO; Erida Curra, pjesë e stafit NEO dhe Oltion Pengu, ekspert, zhvilluan një vizitë monitorimi online në projektin ‘Evolucioni i Arsimit Akademik të Ballkanit Perëndimor dhe Trajnimi i Qëndrueshëm i Profesionistëve për Infrastrukturat e të Dhënave Hapësinore – BESTSDI”.

Vizita u zhvillua online dhe ekipi i monitorimit pati mundësinë e takimit të përfaqësuesve nga “Universiteti Politeknik i Tiranës”, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Fakulteti i i Gjeologjisë dhe Minierave dhe “Universiteti Bujqësor i Tiranës” dhe Fakulteti i Shkencave Pyjore.

Anëtarët e ekipit të projektit siguruan informacione të përditësuara mbi qëndrueshmërinë e rezultateve të aktiviteteve të projektit gjatë periudhës 2016 -2020.

Si rezultat i vizitës u arritën disa konkluzione në lidhje me kontributin e konsiderueshëm dhënë nga partnerët për arritjen e objektivave më të gjera të projektit: “Përmirësimi i cilësisë së arsimit të lartë në gjeodezi dhe gjeoinformatikë, rritja e rëndësisë së tij për tregun e punës në Shqipëri dhe përmirësimi i nivelit të aftësive dhe aftësive në programet e IAL brenda fushës së IDH” .

Njohuritë dhe trajnimet e reja të ofruara nga projekti për partnerët shqiptarë u panë si të rëndësishme dhe të dobishme për punën e drejtpërdrejtë të 15 lektorëve shqiptarë që kanë dhënë kurse themelore, të përparuara dhe kurse të edukimit gjatë gjithë jetës.

IAL-të e partnerëve shëiptarë kanë përmirësuar ofertat e tyre në lidhje me arsimin SDI perms prezantimit të 21 kurseve të reja në 8 programe universitare dhe master bazuar në 9 modulet e mësimit të zhvilluara nga projekti. Për më tepër, ofrimi i kurseve u bë permes materialeve mësimore dhe mjeteve IT të mbështetura nga projekti.

Fakulteti i Shkencave Pyjore ka përfshirë në kurrikulat e saj 3 module të reja me përmbajtje SDI dhe ka përmirësuar syllabuset e 4 moduleve egzistuese dhe ka qenë bashkëorganizator i tre kurseve trajnimi me specialistët e pyjeve, anëtarë të grupeve të punës per realizimin e Inventarit Kombëtar të Pyjeve.

Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e programeve të rishikuara është mbështetur nga të dhënat e mira të raportuara nga partnered shqiptarë dhe miratimi zyrtar i plan-programeve të rishikuara në Senatet e dy IAL-veshqiptare. Pajisjet shkencore dhe IT të mbështetura nga projekti u përfshinë në inventarin e fakulteteve partnere dhe janë instaluar në laboratorë të dedikuar posaçërisht për programin.

Fakulteti i Shkencave Pyjore me mbështetjen e projektit BESTSDI ka instaluar një laborator GIS në mbështetje të mësimdhënies në modulet SDI në programet B.Sc. dhe M.Sc. si dhe është pajisur me 3 pajisje për mbledhjen e të dhënave hapësinore në terren.

IAL-të partnere shqiptare kanë rritur bashkëpunimin midis tyre dhe me palët e interesuara të SKZHI-së si rezultat i aktiviteteve të projektit, i cili u pasqyrua në një numër marrëveshjesh me institucionet përkatëse publike dhe ofrimin e trajnimeve në formën e LLL të organizuara në vitet 2018-19 dhe u ndoqën nga mbi 160 pjesëmarrës.

Qasja e ndërmarrë nga Konsorciumi në lidhje me qëndrueshmërinë dhe shfrytëzimin e rezultateve të projektit është e lavdërueshme. Krijimi i bordit koordinues BESTDSI dhe masat e parashikuara në Memorandumin e Mirëkuptimit të nënshkruar midis palëve shihen si një kornizë efektive për të siguruar vazhdimin e rezultateve të arritura dhe zhvillimin e aktiviteteve të reja.

Në diskutimet e partnerëve shqiptarë u theksua se konsorciumi duhet të kërkojë të riaplikojë për financimin e propozimit të pasuksesshëm CBHE MOGISA në thirrjen e re Erasmus + KA2.

Synimi kryesor i këtij Konsorciumi është financimi I studentëve dhe mobilitetit të stafit përmes thirrjes Erasmus + KA1 ICM.

Kliko këtu për tu kthyer te NEWSLETTER