Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendime Senati, datë 25.09.2020

Vendim Senati Nr.40, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit te ri profesional 2 vjeçar ‘Menaxhim Sistemesh Informacioni’”
Vendim Senati Nr.41, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit të ri të studimeve të ciklit të dytë, Master i Shkencave në ‘Informatikë Biznesi’” 
Vendim Senati Nr.42, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit të ri profesional 2 vjecar ‘Agroturizëm dhe Mikpritje'”
Vendim Senati Nr.43, datë 25.09.2020 “Mbi riorganizimin e programit të studimeve të ciklit të tretë, Doktoratë në ‘Financë-Kontabilitet'”  
Vendim Senati Nr.44, datë 25.09.2020 “Mbi riorganizimin e programit të studimeve të ciklit të tretë, Doktoratë në ‘Menaxhim Agrobiznesi’” 
Vendim Senati Nr.45, datë 25.09.2020“Mbi hapjen e programit të ri professional 2 vjeçar ‘Teknolog Bujqësor’”
Vendim Senati Nr.46, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit të ri të studimeve të ciklit të dytë, Master i Shkencave në drejtimin ‘Menaxhim i Burimeve Natyrore’”
Vendim Senati Nr.47, datë 25.09.2020 “Mbi riorganizimin e programit të ciklit të tretë të studimeve, Doktoratë në ‘Shkencat Zooteknike dhe të Peshkimit’” 
Vendim Senati Nr.48, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit të ri të studimit në ciklin e dytë, Master i Shkencave në drejtimin ‘Arkitekturë Peizazhi’”
Vendim Senati Nr.49, datë 25.09.2020 “Mbi riorganizimin e programit të ciklit të tretë, të studimeve, Doktoratë në ‘Shkencat Mjedisore'”
Vendim Senati Nr.50, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit të ri të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në drejtimin ‘Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit’”
Vendim Senati Nr.51, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit të ri të studimeve të ciklit të dytë, Master Profesional ‘Të Ushqyerit Dhe Dietat’”
Vendim Senati Nr.52, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit profesional 2 vjeçar në ‘Teknologjitë e Përpunimit të Ushqimeve’”
Vendim Senati Nr.53, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit të ri të studimeve të studimeve të ciklit të parë, Bachelor në ‘Infermieri Veterinare’”
Vendim Senati Nr.54, datë 25.09.2020 “Mbi riorganizimin e programit të ciklit të tretë të studimeve, Doktoratë në ‘Mjekësi Veterinare’”
Vendim Senati Nr.55, datë 25.09.2020 “Mbi riorganizimin e programit të studimeve të ciklit të parë, Bachelor në ‘Inxhinieri Pyjore’, profili ‘Inxhinier Pyjesh'”
Vendim Senati Nr.56, datë 25.09.2020 “Mbi riorganizimin e programit të studimeve të ciklit të parë, Bachelor në ‘Inxhinieri Përpunim Druri’, profili ‘Inxhinier Përpunim Druri'”
Vendim Senati Nr.57, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit të studimeve të ciklit të dytë, Master Profesional në ‘Inxhinieri Përpunim Druri’, profili ‘Dizajni i Mobiljeve dhe Interierit’”
Vendim Senati Nr.58, datë 25.09.2020 “Mbi hapjen e programit të studimeve të ciklit të parë, Bachelor në ‘Inxhinieri Pyjore’, profili ‘Menaxhim i Zonave të Mbrojtura dhe Parqeve Urbane’”