Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 82, datë 27.12.2019

V E N D I M

Nr. 82, datë 27.12.2019

“PËR MIRATIMIN E NËNSHKRIMIT TË NJË AKT-MARRËVESHJE NDËRMJET UNIVERSITETIT BUJQËSORË TË TIRANËS DHE ENTIT SHTETËROR TË FARËRAVE DHE FIDANËVE, PËR PAGESËN E ENERGJISË ELEKTRIKE TË
GODINËS SË INSTITUTIT TË RESURSEVE GJENETIKE TË BIMËVE”

Bordi i Administrimit, mbështetur në Ligjin Nr. 80/2015, datë 22.7.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenet (12-49-58-95), Statutit të UBT-së nenet (60-61), në mbledhjen e tij të datës 27.12.2019,

V E N D O S I:

Kliko këtu: Vendim Nr. 82, datë 27.12.2019