Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim Senati Nr. 18, datë 07.02.2019 mbi miratimin e listës që përfitojne bursë

Vendim Nr. 18, date 07.02.2019 mbi miratimin e listes se studenteve te pranuar ne vitin e pare akademik dhe studenteve te regjistruar ne çdo program studimi ne vitet pas te parit qe perfitojne burse nga fondi i mbeshtetjes studentore per vitin akademik 2018-2019.

Ne perputhje me Ligjin nr, 80/2015, date 22.07.2015, “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”. Vendimin e Keshillit te Ministrave 784, date 26.12.2018 dhe Vendimin e Keshillit te Ministrave  39, date 23.01.2019 “Per disa ndryshime ne VKM nr. 903, date 21.12.2016, te Keshillit te Ministrave, per percaktimin e kritereve per perfitimin e bursave nga fondi i mbeshtetjes studentore per studentet e shkelqyer, studentet qe studiojne ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studentet ne nevoje” dhe shkresen e Administratorit te VET-se nr. 2831/7 Prot., date 05.02.2019, Senati Akademik, vendosi:

Kliko këtu: Vendim Senati Nr. 18, datë 07.02.2019