Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 74, datë 06.12.2019

V E N D I M
Nr. 74, datë 06.12.2019

“PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË PLANIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2019 DHE RIALOKIM FONDI NË NJË ZË TË KRIJUAR RISHTAZI NË BUXHET RIKONSTRUKSIONIN E GODINAVE TË DËMTUARA NGA TËRMETI”

Kliko këtu: Vendim Nr. 74, datë 06.12.2019