Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim KIZ

Nr._____Prot.                                                                                             Tiranë, më 22/10/2021

VENDIM

Nr___. Datë 22/10/2021

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës,  i cili Mbështetur në Ligjin nr. 80/2015 datë 22.7.2015 “Për Arsimin e Larte dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Larte ne Republikën e Shqipërisë”, neni 36, pika 1, neni 46,  pika 3, Rregulloren “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, neni 6, pika 2, neni 18, neni 28, Statutin e UBT, neni 18/1, pika 6,

VENDOSI:

  1. Shpalljen e datës 25.10.2021, si data e fillimit të procesit zgjedhor për organet drejtuese, komisione të përhershme, pranë njësive kryesore të Universitetit Bujqësor të Tiranës.
  2. Shpalljen e datës 25.11.2021, si data e zhvillimit të zgjedhjeve për Komisione të Përhershme, pranë njësive kryesore të Universitetit Bujqësor të Tiranës.
  3. Komisionet e përhershme pranë njësive kryesore për të cilat mund të kandidohet janë, si vijon:
  4. Komisioni i Sigurimit të Cilësisë, Programeve të Studimit dhe Kërkimit Shkencor
  5. Komisioni për Dhënien e Gradës Shkencore “Doktor”

 

KOMISIONI:

Shpresim Domi

Luigj Turmalaj

Albert Kopali

Fatjon Hoxha

Pandeli Marku

Doriana Xhulaj

Azgan Berbati

Sekretari i KIZ

Alban Ibraliu

 

Vendim KIZ