Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 784 BURSA PËR STUDENTËT E SHKËLQYER

VENDIM NR. 784, DATË 26.12.2018

DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.903, DATË 21.12.2016 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË”, TE NDRYSHUAR.

Kliko këtu: VKM 784 Bursa për studentët e shkëlqyer