Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 780 ULJE TARIFA CIKLI I DYTË

VENDIM NR.780, DATË 26.12.2018

PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË.

Kliko këtu: VKM 780 Ulje tarifa Cikli i Dytë