Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 779 PËRJASHTIMET NGA TARIFAT

VENDIM NR.779, DATË 26.12.2018

DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.269, DATË 29.3.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT”, TË NDRYSHUAR

Kliko këtu: VKM Përjashtimet nga tarifa