Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 778 TARIFAT

VENDIM NR.778, DATË 26.12.2018

NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIMIN NR.288, DATË 21.5.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,  “PËR MIRATIMIN E KUFIRIT MAKSIMAL TË TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSMIMIT TË LARTE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE PROFESIONALE ME KOHË TË PLOTË”, TË NDRYSHUAR

Kliko këtu: VKM 778 Tarifat