Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim i Bordit të Akreditimit

Bordi i Akreditimit, në mbledhjen e tij datë 7-8 Prill 2017, mori vendimin që lidhet me vlerësimin e jashtëm institucional të “Universitetit Bujqësor të Tiranës” pjesë e gjashtë IAL-ve të Grupit të parë, në zbatim të kontratës së nënshkruar midis MAS dhe QAA dhe Manualit të QAA – APAAL.

Gjeni bashkëngjitur, Vendimin e Bordit të Akreditimit si më poshtë:

Vendim i BA Nr. 11, datë 07.04.2017 “Për akreditimin e pare të Institucionit të Arsimit të Lartë “Universiteti Bujqësor i Tiranës”.

Vendimi i Bordit te Akreditimit