Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim Bordi i Administrimit Nr.7, datë 07.02.2019 për ndryshimin e vendimit te bordit te administrimit Nr. 2 Date 15.01.2019 për listat e studentëve që përfitojnë bursë

Vendim Nr.7, datë 07.02.2019, “Per ndryshimin e vendimit te bordit te administrimit Nr. 2 Date 15.01.2019” Mbi miratimin e listes se studenteve te pranuar ne vitin e pare akademik dhe studenteve te regjistruar ne çdo program studimi ne vitet pas te parit qe perfitojne burse nga fondi i mbeshtetjes studentore per vitin akademik 2018-2019”

Bordi i Administrimit, ne perputhje me Ligjin nr. 80/2015, date 22.07.2015, “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 784, date 26.12.2018 dhe Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 39, date 23.01.2019 “Per disa ndryshime ne VKM nr. 903, date 21.12.2016,teKeshillit te Ministrave, per percaktimin e kritereve per perfitimin e bursave nga fondi i mbeshteties studentore per studentet e shkelqyer, studentet qe studiojne ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studentet ne nevoje”, Vendimin e Senatit Akademik Nr. 18, date 07.02.2019 dhe shkresen e Administratorit te UBT-se nr. 2831/7 Prot. date 05.02.201911, ne mbledhjen e tij te dates 07.02.2019, vendosi:

Kliko këtu: Vendim Nr. 7, date 07.02.2019