Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim Bordi i Administrimit Nr. 2, date 15.01.2019 për listat e studentëve që përfitojnë bursë

Vendim Nr. 2, date 15.01.2019 “Per miratimin e listes se studenteve te pranuar ne vitin e pare akademik dhe studenteve te regjistruar ne çdo program studimi ne vitet pas te parit qe perfitojne burse nga fondi i mbeshtetjes studentore per vitin akademik 2018-2019”

Bordi i Administrimit, ne perputhje me Ligjin nr. 80/2015, date 22.07.2015, “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 784, date 26.12.2018 “Per disa ndryshime ne VKM nr, 903,date 21.12.2016, te Keshillit te Ministrave, “Per percaktimin e kritereve per perfitimin e bursave nga fondi i mbeshtetjes studentore per studentet e shkelqyer, studentet qe studiojne ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studentet ne nevoje” Vendimin e Senatit Akademik Nr. 6, date
15.01.2019 “Mbi zbatimin e VKM Nr. 784, date 26.12.2018″ dhe shkresen e Administratorit te UBT-se Nr. 2831/5 prot. date 15.01.2019”, ne mbledhjen e tij te dates 15.01.2019, vendosi:

Kliko këtu:  Vendim Nr. 2, date 15.01.2019