Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim Bordi i Administrimit Nr. 12, datë 07.02.2019 për miratimin e bursave për vitin akademik 2018-2019

Vendim Nr. 12, date 07.02.2019; “Për miratimin e bursave për vitin akademik 2018-2019”

Bordi i Administrimit, ne perputhje me Ligjin nr. 80/2015, date 22.07.2015, “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 903, date 21.12.2016, “Per percaktimin e kritereve per perfitimin e bursave nga fondi i mbeshtetjes studentore per studentet e shkelqyer, studentet qe studiojne ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studentet ne nevoje”, Urdhrin nr. 99, date 13.11.2018, Vendimin e komisionit te shqyrtimit te bursave nr. 53, date 21.12.2018 dhe nr. 3, date 28.01.2019, Vendimin e Senatit Akademik Nr. 13, date 07.02.2019 dhe shkresen e Administratorit te UBT-se Nr. 22486/5 Prot. dhe 2486/6  Prot., date 05.02.2019, ne mbledhjen e tij te dates 07.02.2019 vendosi:

Kliko këtu: Vendim Nr.12, date 07.02.2019