Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim Bordi i Administrimit Nr. 11, date 07.02.2019 për kriteret për ulje me 50 % të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve

Vendim Nr. 11, date 07.02.2019; “Per percaktimin e listes se studenteve, sipas kategorive te individeve qe plotesojne kriteret per ulje me 50 % te tarifes vjetore te studimit ne programet e ciklit te dyte te studimeve”

Bordi i Administrimit, ne perputhje me Ligjin nr. 80/2015, date 22.07.2015, “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 780, date 26.12.2018 “Per percaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret per ulje te tarifes vjetore te studimit ne programet e ciklit te dyte te studimeve, ne institucionet publike te arsimit te larte”, Vendimin e Senatit Akademik Nr. 17, date 07.02.2019 dhe shkresen e Administratorit te UBT-se Nr. 2828/9 Prot. date 05.02.2019, ne mbledhjen e tij te dates 07.02.2019 vendosi:

Kliko këtu:  Vendim Nr. 11, date 07.02.2019