Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Urdhër për datën e fillimit të mësimit

PËR
NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 166, DATË 17.06.2021, “PËR CAKTIMIN E DATËS SË FILLIMIT DHE MBARIMIT TË VITIT AKADEMIK 2021 – 2022 NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, gërmës “i.. të pikës 2 të nenit 7 dhe të pikës I të nenit 87 të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë”,

URDHEROJ:

1. Pika 1 e urdhrit nr. 166. datë 17 .06.2021. bazunr në propozirnin e Konferencës së Rektorëve të datës 05.10.2021. ndryshon si më poshtë:

“Fillimin e vitit akademik 2021 – 2022 në institucionet e arsimit të lartë në datën 18 tetor 2021 dhe mbarimin e tij në datën 30 shtator 2022”.

2. Ngarkohen për zbatimin e ketij urdhri Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsirnit. Sportit dhe Rinisë, Qendra e Sherbimeve Arsimore. si dhe institucionet e arsimit të lartë,

Ky urdher hyn në fuqi menjëhere.

Urdher per daten e fillimit te mesimit