Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

UBT HAP STUDIMET PËR KURSIN PILOT TË “AGJENTIT T Ë ZHVILLIMIT LOKAL”

UBT HAP STUDIMET PËR KURSIN PILOT Të “AGJENTIT T Ë ZHVILLIMIT LOKAL”

Bashkëpunim shkencor ndërmjet

Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT)

dhe

Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa (ISRE)

 Në vitet e fundit numri i Agjentëve të Zhvillimit Lokal aktivë dhe të punësuar në aktivitete të zhvillimit në territoret përkatëse është rritur si brenda OJQ-ve, ashtu edhe përmes rrugëve të ndryshme të punësimit të lidhura me to. Edhe në nivel evropian, Agjenti i Zhvillimit Lokal konsiderohet një figurë e re profesionale, me kompetenca të ndryshme dhe shumë-disiplinare, që synojnë krijimin e një marrëdhënieje partneriteti me territorin në të cilin veprojnë.

AZHL mund të ketë përvoja të ndryshme formuese, nga studimi i disiplinave më ekonomike deri në ato të shkencave shoqërore, duke i’u përkushtuar në këtë mënyrë zhvillimit lokal në fusha të ndryshme: planifikim territorial, planifikim strategjik dhe marketing territorial, planifikim vendor, vlerësim të politikave dhe valorizim të territorit, etj. me vëmendje të veçantë për proceset e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe aktorëve të ndryshëm territorialë. Ky fleksibilitet dhe dinamizëm i qenësishëm i figurës së Agjentit të Zhvillimit Lokal, gjendet gjithashtu edhe në rrugën e afirmimit të këtij roli në Shqipëri dhe në rezultatet e arritura deri më tani në dekadën e fundit.

Shkëmbimi dhe dialogu i vazhdueshëm me komunitetet bëri të mundur që të zhvilloheshin nivele të përparuara të autonomisë dhe të lidhjeve të besimit me territorin, një garanci e rezultateve të mira për të gjithë strategjinë e zhvillimit, duke arritur që në vitin 2014 në përdorimin e termit Agjent i Zhvillimit Lokal për përvojat e Malësisë së Madhe dhe Përmetit, me 7 AZHL aktivë. Aktualisht numri dhe kërkesat për AZHL janë gjithnjë e në rritje duke ofruar mundësi të mëdha punësimi

 MUNDËSI PUNËSIMI

Duke marrë parasysh se AZHL merret me identifikimin brenda territorit të burimeve (njerëzore, ekonomike, turistike) me mundësi më të mëdha zhvillimi, duke i orientuar aktivitetet e subjekteve të veçantë vendas (biznese, shoqata, kompani) drejt këtyre fushave dhe duke “vënë në rrjet” informacionet që zotëron mes aktorëve të ndryshëm të zhvillimit të pranishëm, mundësitë e mundshme të punësimit për një figurë të tillë profesionale mund të hapen në fusha e mundësi të ndryshme.

AZHL mund të punësohen në sektorin publik pranë zyrave të Projekteve të Bashkive dhe/ose në institucione të tjera publike, si Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (AZHBR), Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), etj. Një kurs trajnimi për figurën e Agjentit të Zhvillimit Rural mbështet trajnimin e vetë operatorëve publikë, si dhe të punonjësve të rinj të përgatitur për mundësitë e reja dhe mekanizmat evropianë.

AZHL mund të punësohen në sektorin privat pranë sipërmarrjeve dhe fondacioneve private që dëshirojnë të bashkëpunojnë me Administratën Publike dhe/ose ente të lidhura me shoqërinë civile në projekte bashkëpunimi (kooperimi), bashkëpunimi (kooperimi) të decentralizuar etj. AZHL mund të zgjedhë të punojë edhe si profesionist i lirë dhe si konsulent për klientë të ndryshëm.

AZHL mund të punësohen pranë OJQ dhe GVV – Grupe Vendore të Veprimit.  Miratimi i ligjit LEADER, do të rregullojë funksionimin e GVV-ve për menaxhimin e fondeve për zhvillimin e një territori të veçantë në fusha të ndryshme.

Në këtë kurst pilot trajnimi kanë të drejtë të aplikojnë për regjistrim, profesionistë të cilët kanë një eksperiencë pune jo më të shkurtër se dy vite në në fusha të ngjashme me ato të kursit të trajnimit për AZHL; Eksperienca e punësimit duhet të verifikohet. Gjithashtu kanë të drejtë të aplikojnë për t’u regjistruar në program ata persona që kanë përfunduar së paku një program studimi (bachelor) si dhe kanë njoguri të mira të gjuhës angleze.

Pra kriteret që duhet të plotesohen janë si më poshtë vijon:

 KRITERE TË DETYRUESHME:

  • Minimumi i moshës: 23 vjeç;
  • Diplomë e shkollës së mesme ose përvojë të konsiderueshme të punës/trajnimit në fusha të ngjashme me ato të kursit të trajnimit për AZHL;
  • Diplomë e nivelit të parë (bachelor) ose më lartë;
  • Njohuri të mira të gjuhës angleze.

 DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM:

  • Curriculum Vitae
  • Letër motivimi

AFATI PËR DORËZIMIN E APLIKIMEVE:

  • Aplikimet do të jenë të hapura nga data 21/06/2021 deri më 30.06.2021.
  • Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 06.2021.

 DËRGIMI I APLIKIMEVE:

  • CV dhe Letra e motivimit do të dërgohen në të dy adresat e-mail si më poshtë:

mluci@instant.al/ubttest; vis.albania@volint.it

Për më shumë info dhe detaje mbi kursin:

Website UBT: https://tinyurl.com/yepb9pzy

Facebook UBT: https://www.facebook.com/ubtpublic

Facebook VIS Albania: https://www.facebook.com/VISnordAlb

Email UBT: evadashi@instant.al/ubttest

Email VIS Albania: vis.albania@volint.it