Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thirrje për aplikim në Programin Horizon Europe 2021-2022

Në kuadër të Programit të BE Horizon Europe për Kërkimin – Shkencor dhe Inovacionin, Universiteti Bujqësor i Tiranës ju fton të aplikoni me projekt – propozimet tuaja duke ju dhënë mundësinë të gjithë aplikantëve të fuqizojnë kapacitetet kërkimore, akademike apo menaxheriale.

Mundësitë për aplikim në Programin Horizon Europe janë si me poshtë :

  1. Aplikimi si Institucion ( Projektet bashkëpunuese-Collaborative Research Projects)
  • Aplikimi si Koordinator Projekti
  • Aplikimi  si Partner Projekti
  1. Aplikimi si Individ Studiues (Projektet individuale Kërkimore-Shkencore- Individual Research Projects)
  • Aplikoni në Marie Slodovska Curie Actions – MSCA
  • Aplikoni në ERC Grant – Grantet e Këshillit Europian të Kërkimit Shkencor

Bashkëngjitur do të gjeni Thirrjet Horizon Europe 2021-2022 në tematikat përkatëse si edhe afatin kohor të dorëzimit.

HORIZON EUROPE CALLS 2021.2022