Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në “Asistencë në monitorim dhe procedurat përmbyllëse të projektit” në kuader të projektit “ADRINET”

Në kuadër të partneritetit në projektin “ADRINET”, – financuar nga Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, Universiteti Bujqësor Tiranë, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit “ADRINET”, si më poshtë:

“External Expertise – Asistencë në monitorim dhe procedurat përmbyllëse të projektit”

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

Kliko këtu: Asistencë në monitorim dhe procedurat përmbyllëse të projektit

Kliko këtu: Assistance in project monitoring and closure procedures

Kliko këtu: Dokumentat Standart