Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thanas Ruci

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Prof. Dr. në Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2006

Prof.Asc. në Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2000,

Studime post-doktorale në Universitetin e Padovës në Itali, 1994-1996.

Doktor në Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1994,

Studime pasuniversitare 3-vjeçare në Uiversitetin e Barit, Itali, 1981-83

Studime universitare në Mbrojtje Bimësh, ILB, Tiranë, 1973-1978,

Lëndët:

Fitopatologji Bujqësore (Bach.),  Menaxhim i Parazitëve (pjesa e Fitojatrisë  Bujqësore, Bach), Dëmtusit dhe Sëmundjet e Perimeve (Bach.), Mykologji Bujqësore, (Msc.),  Bazat e Fitopsatologjisë & bashkëveprimi Bimë Parazit (Msc), Kontrolli biologjik, Integruar dhe Qëndrushmëria gjenetike (Msc,), Koncepti dhe Dinamika e Sëmundjes (Mp), Këpurdhat dhe Bakteriet Fitopatogjene, kontrolli  i tyre (Mp), Kontrolli integruar dhe Protokollet e BE (Mp), Metodat e Eksperimentimit në Mbrojtje Bimësh (Mp)

Interesat kërkimore

Menaxhimi i sëmundjeve në kultura të ndryshme bujqësore

Titulli, grada

Lektor

 

Departamenti: Mbrojtje Bimësh

 

Ndertesa:

Godina  FBM

Zyra: 211