Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sulejman SULÇE

Edukimi

PhD, Shkenca Agromjedisore, Institut National Polytechnique de Lorraine), Nancy, France, 1993

Master Shkencor në Shkenca Agromjedisore, Institut National Polytechnique de Lorraine), Nancy, France, 1990

Agronom i Lartë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1987

Lëndët

Ndotje Mjedisi, Ndotje dhe Menaxhim Rreziku Mjedisor, Kimi Mjedisi, Kërkim Shkencor dhe Modelime, Analizë Mjedisore.

Interesat kërkimore

Shkenca Mjedisore, Ndotja e Tokës, Ndotja e Ujit, Efekete negative të Azotit dhe Fosforit në Ekosisteme, Metalet e rënda dhe teknologjitë e rehabilitimit të tokave dhe ujrave të ndotura.

TITULLI

Profesor

 

DEPARTAMENTI

Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

NDERTESA

Godina DMBN

Zyra

112

 

TELEFONI

ssulce@ubt.edu.al