Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Studentët Sipërmarrës të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Studentët Sipërmarrës të Universitetit Bujqësor të Tiranës është një organizim vullnetar dhe I lire studentor që ka në focus mobilizimin e studentëve të këtij universiteti drejt sipërmarrjes së lire në coherence të plotë me zhvillimet dhe ndryshimet më të fundit në fushën e biznesit dhe ekonomisë.

Studentët pjesëmarrës formojnë ekipe Brenda fakultetevetë UBT, të cilët më pas aplikojnë konceptet e biznesit për të zhvilluar projekte konkrete në terren duke bashkëvepruar dhe bashkëpunuar me njëri-tjetrin, vendimmarrësit dhe bizneset.

Përveçse qëllimit për të mësuar nga më të mirët që operojnë në fushën e biznesit, ky organizim kërkon të nxisë pikërisht studentët në gjenerimin e ideve të biznesit dhe në implementimin e tyre, duke rritur kështu mundësinë e vetëpunësimit tek studentët.