Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Studentët që plotësojnë kushtet për përjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021

Njoftohen të gjithe studentët , që plotesojnë kushtet për perjashtimin nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2020-2021 që studjojnë në programet e studimit  : 

  • Program të ciklit të parë të studimeve,
  • Program të integruar të studimeve,
  • Program të studimeve profesionale

Në zbatim të VKM nr.269, datë 29.03.2017 “ Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve, në një program të cikilt të parë të studimeve,  në një program të integruar të studimeve ose në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit” e ndryshuar me VKM nr.779, datë 26.12.2018 dhe VKM nr.40, datë 23.01.2019 si dhe . Nr. 251, datë 27.3.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr.269, datë 29.3.2017, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”, të ndryshuar”

  1. Afati i dorëzimit të dokumentacionit nga studentët sipas kritereve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021,

 

Kliko këtu: Njoftim për afatin e dorzimit të dokumentacionit për studentët që perjashtohen nga tarifa shkollimit