Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Studentët që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2020-2021

Njoftohen të gjithe studentët, që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2020-2021 që studjojnë në programet e studimit:

o Program të ciklit të parë të studimeve,
o Program të integruar të studimeve,
o Program të studimeve profesionale

Në zbatim të VKM nr.903, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë” e ndryshuar me VKM nr.784, datë 26.12.2018 dhe VKM nr.39, datë 23.01.2019,

1. Afati i dorëzimit të dokumentacionit nga studentët sipas kritereve që përfitojnë bursë për vitin akademik 2020-2021, do të jetë:

Kliko këtu: Njoftim për afatin e dorzimit të dokumentacionit për studentet që perfitojne bursë