Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës

Studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës

Evidencë përmbledhëse e numrit të studentëve për vitin akademik 2020 – 2021
(kohë e plotë) sipas Fakulteteve dhe Programeve të Studimit

Të dhëna për programet e studimit Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor,
PhD sipas Fakulteteve për Universitetin Bujqësor të Tiranës, viti akademik 2020-2021

Numri i programeve të studimit

 

Programet e studimit FEA FBM FBU FSHP FMV Totali
Nr. programeve 19 34 9 9 3 74