Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi joakademik horikultura

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Flora Marku

E diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë Agrare, ka nisur punën në Fakultetin e Bujqësisë në vitin 1988. Ajo mban pozicionin e specialistes në Departament, me gradë shkencore Msc në degën Hortikulturë dhe është specializuar në Itali si Eksperte e Shërbimit Këshillimor ‘Administrimi Fermave Bujqësore’. Përgjegjëse e laboratorit të Pemëtarisë dhe Kulturave In vitro, ajo mbulon gjithashtu edhe detyra administrative e të mësim-dhënies në Departament, si edhe cështje të zhvillimit të karrieres së studentëve të Departamentit. Bashkë-autore ne artikuj shkencorë, ajo njeh gjuhët Angleze dhe Italiane.

 

Gerta Pëllumbi

Sekretare e Dekanatit

Gerta  Pëllumbi, eshte diplomuar me vitin 2003 pranë Universitetit Bujqesor të Tiranës, në degën “Hortikulture dhe Mbrojtje Bimes” Gjithashtu kam kryer studimet master dhe jam diplomuar më titullin “Master i Shkencave”.

Në vitet 2004-2006 kam punuar si kërkuese shkencore në krijimin dhe kultivimin e bimëve (OMGJ), pranë Institutit të “Perim’ Patates”. Në vitin 2006 deri në vitin 2007 kam qenë Pergjëgjese e Burimeve Njerezore, me detyrë Koordinimin dhe Administrimin e stafit të Njësisë Bashkiake Nr.9. Po këtë vit deri në 2008 kam punuar si Agjente Tatimore, me detyrë mbledhjen e tarifave vendore, po pranë Njesisë Bashkiake Nr. 9, Tiranë. Për rreth një vit, deri në 2009, kam kryer detyrën e Ndihmës Administratorit në Departamentin e Ndihmës Ekonomike edhe pranë Njësisë Bashkiake Nr.3 Tiranë. Në periudhën 2010 -2011 pranë Bashkisë Tiranë, kam kryer detyrën e Specialistes në Qendrën Sociale “Të qëndrojmë së Bashku”.

Prej vitit 2011 e në vazhdim, punoj pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, si Specialiste në Departamentin e Shkencave Agronomik/Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit dhe si specialiste pranë Departamentit të Hortikultures dhe Ark/Peizazhi, ne Laboratorin in vitro ( Mesimor dhe Shkencor)

Gjuhet e huaja Anglisht, Italisht, Spanjisht