Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi joakademik

Dr. Sulo Kotorri

Përgjegjës i Sektorit të Laboratorëve

Email: sulo.kotorri@yahoo.com

Dr. Sulo Kotorri ka mbaruar Universitetin Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare,1983-1988 dhe titullohet “Mjek Veteriner”. Viti 1988 deri 2002 ka punuar në strukturat e Shërbimit Veterinar Permet.  Në vitin 2002 ka kryer specializim 1 vjeçar në IKV Bakteriologji e kafsheve dhe ushqimeve.Ne vitin 2003 trasferohet me pune në këtë Institut reference si specialist në fushën e laboratorëve. Ne vitin 2010 kalon në Ministrinë e Bujqesisë pranë Sektorit të Shërbimit Veterinar . Fakulteti i Mjekësise Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës 2014-2015 Personel akademik i ftuar UB ,FMV,Departamenti Lëndëve Klinike   Moduli “Sëmundjet e Kuajve. Viti 2015 e vazhdim Përgjegjës i Sektorit të  Laboratorëve Shkencorë të FMV.Master në Shkencat Veterinare 2003-2005” Perdorimi i testit ELISA në vlerësimin e nivelit të antitrupave specifikë kundër M. Agalactiae në kafshët e  vaksinuara”. Nëntor 2005- 2008,disertacioni për gradën “Doktor i Shkencave”me temë:” Studimi i situatës epidemiologjike të brucelozës në gjedhë : Izolimi , indetifikimi , tipizimi dhe strategjia e kontroll – çrrënjosjes së këtij infeksjoni brucelar në gjedhë”.  Fakulteti i Mjekësise Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës 2014-2015.Autor i Monografisë  miratuar në Departamentin e Shëndetit Publik Veterinar të Fakultetit  Mjekësisë Veterinare Universiteti Bujqësor i Tiranës.viti 2015 “Epidemiologjia e specieve të gjinisë Brucella në gjedh dhe kontrolli i saj nëpërmjet përdorimit të vaksinës RB  51”.  Autor dhe bashkë autor i 13 artikujve shkencorë në revista shkencore me bord editorial me factor impakti. Pjesëmarës në 12 konferenca,simpoziume dhe seminare kombëtare dhe ndërkombëtare.