Prof. Asoc. Dr. Ilir Kapaj
E-mail: ikapaj@ubt.edu.al
Google Site I.Kapaj

ZËVENDËSREKTOR PËR MËSIMIN: PROF. ASOC. DR. ILIR KAPAJ

Ilir KAPAJ ka lindur në Fier në vitin 1975. Në Shtator të vitit 2001 ka përfunduar studimet e larta pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, Fakultetin e Bujqësisë, Departamentin e Drejtimit të Agrobiznesit. Në Shtator të vitit 2004 ka përfunduar studimet master në “Shkenca të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Menaxhimit të Burimeve Natyrore në Tropik dhe Subtropik, Fakulteti i Bujqësisë, Universiteti Hohenheim, Shtutgart, Gjermani. Në vitin 2011 ka marrë gradën shkencore DOKTOR në Ekonomiks Bujqësor në Universitetin e Hohenheim-it Stuttgart/ Gjermani. Fokusi i punimit të doktoraturës ka të bëjë me sistemet ndërkombëtarisht të njohura të menaxhimit të cilësisë dhe rëndësia e aplikimit të këtyre sistemeve nga industria agropërpunuese në Shqipëri, si një faktor i rëndësishëm për të siguruar cilësinë dhe për të qënë konkurues në tregjet rajonale dhe ato Europiane. Që nga Maji i 2015 mban titullin “Profesor i Asociuar” marrë në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Që prej vitit 2001 është pedagog në Departamentin e Drejtimit të Agrobiznesit si përgjegjës për modulet Ekonomiksi Menaxherial dhe Menaxhimi i Cilësisë. Në periudhën  2012-2016 ka mbajtur postin e Zv. Dekanit dhe ka qënë përgjegjës për programin e Doktoraturës pranë FEA-s. Që nga muaji Prill 2016 ai është zgjedhur përgjegjës i departamentit “Drejtim Agrobiznesi”. Ka botuar 20 artikuj shkencorë, dhe ka marrë pjesë në 28 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka qënë dhe është i përfshirë në më shumë se 12 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare ku në më shumë se gjysmën e tyre ka qënë kordinator projekti. Fushat e interesit janë Menaxhim Agrobiznesi, Ekonomiksi Menaxherial, Menaxhimi i Fermave si dhe Menaxhimi i Cilësisë dhe Siguria Ushqimore.

PËRGJEGJËSITË & KOMPETENCAT:

Zëvendësrektori për mësimin ka këto detyra dhe kompetenca:

•  Organizon dhe kontrollon punën mësimore në nivel Universiteti (UBT)

•  Ndjek hartimin dhe zbatimin e planeve e të programeve mësimore për të tre ciklet e studimit (Bachelor, Master Shkencor, Master Porfesional, Master Ekzekutiv dhe Doktoratë në fakultete dhe departamente.

•  Harton strukturën e vitit akademik për procesin mësimor në shkallë Universiteti dhe ia paraqet Rektorit për miratim.

•  Në bashkëpunim me fakultetet e Universitetit i paraqet Rektoratit kuotat dhe kriteret e pranimit në ciklin e parë, të dytë dhe tretë të studimeve.

•  Kontrollon dhe përgjithëson përvojën mësimore të departamenteve /fakulteteve të UBT-së gjatë procesit mësimor.

Përgatit në bashkëpunim me strukturat ndihmëse raportin e veprimtarisë mësimore të Universitetit dhe ja paraqet Senatit Akademik për miratim.

Prof. Asoc. Erinda Lika
E-mail: elika@ubt.edu.al; CV

Google Site E.Lika

ZËVENDËSREKTOR PËR SHKENCËN DHE PROJEKTET: PROF. ASOC. DR. Erinda LIKA

Erinda LIKA ka përfunduar studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 2004 dhe diplomohet “Mjek Veteriner” me diplomë “Shkëlqyeshëm“.  Në mars të vitit 2005 u emërua asistent-pedagoge në Lëndën “Kirurgji Veterinare“. Në Mars 2009 pozicionohet Titullare e modulit Anestezia Veterinare pranë Fakultetit të Mjekësisë Veterinare. Në Korrik 2006 fiton kualifikimin “Master” në Veterinari. Në Korrik 2009 me temën: “Studimi i patologjive të kornesë në qen” fiton Gradën Shkencore “Doktor” në Veterinari. Në shkurt të vitit 2013 fiton titullin akademik “Profesor i asociuar”. Aktiviteti botues i saj, në formën e teksteve universitarë, artikujve shkencorë (brenda dhe jashtë vendit), posterave, etj., është mjaft i gjërë. Ka kryer studime shkencore, ka udhëhequr tema mikrotezash për “Master në Veterinari” dhe tema studentësh. Ajo ka kryer specializime dhe trajnime brenda dhe jashtë vendit. Në maj të vitit 2010 ka qenë organizatore e kongresit XVIII ndërkombëtar të Federatës për shëndetin dhe prodhimtarinë e ruminanteve (the XVIII Congres of Mediterranean Federation for health and production of ruminants) (fe.me.s.p.rrum.). Durres Albania. Drejtimi kryesor në aktivitetin e Prof. Lika janë Anestezia dhe patologjitë e syrit në kafshët e shoqërimit. Ka realizuar një numër të konsiderueshëm referimesh dhe Kumtesa në sesione shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në vitet 2012-2016  ka qënë Kryetare e grupit kërkimor shkencor “Sëmundjet e ripërtypsave dhe kirurgjia”. Në qershor 2016-2019 u emërua Zv. Dekane për Doktoraturat në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare. Aktualisht është Dekane e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare.

PËRGJEGJËSITË & KOMPETENCAT:

Zëvendësrektori për shkencën dhe projektet ka këto detyra dhe kompetenca:

•  Ndjek dhe kontrollon ecurinë e zhvillimit të punës shkencore në nivel Universiteti (UBT).

•  Kontrollon punën për specializimet pasuniversitare afatgjata brenda dhe jashtë shtetit të punonjësve mësimorë-shkencorë të UBT-së

•  Ndjek bashkëpunimin shkencor të njësive të UBT-së me institucione kërkimore-shkencore, universitete të tjera (brenda dhe jashtë vendit), firma, ndërmarrje prodhimi etj.

•  Organizon dhe harmonizon kryerjen e studimeve për zhvillimin perspektiv të Universitetit Bujqësor të Tiranës në fushën e kërkimit dhe ia paraqet Rektorit.

•  I paraqet Rektorit projektet e mundshme lidhur me punën shkencore.

Përgatit në bashkëpunim me strukturat ndihmëse raportin e veprimtarise kërkimore të Universitetit dhe ja paraqet Senatit Akademik për miratim.