Universiteti Bujqësor i Tiranës ka në strukturën e vetë dy zëvendësrektorë. Ata janë pjesë e rektoratit të UBT.

 

 • Zëvendësrektorët emërohen dhe shkarkohen nga Rektori pas miratimit të kandidaturave të propozuara prej tij në Senatin Akademik.
 • Zëvendësrektorët duhet të mbajnë titullin akademik që i përket kategorisë “Profesor”.
 • Zëvendësrektorët kryejnë detyrat e përcaktuara në Urdhërin e Rektorit si dhe në mungesë dhe me porosi të tij nënshkruajnë aktet përkatëse.
 • Marrëdhëniet e zëvendësrektorëve me organet e tjera në Rektorat dhe në të gjithë Universitetin përcaktohen në Rregulloren e Universitetit Bujqësor të Tiranës.

 

Zëvendësrektor për shkencën: Prof. Dr. Sulejman SULÇE
Përgjegjësitë & Kompetencat:

Zëvendësrektori për shkencën ka këto detyra dhe kompetenca:

 • Ndjek dhe kontrollon ecurinë e zhvillimit të punës shkencore në nivel Universiteti (UBT).
 • Kontrollon punën për specializimet pasuniversitare afatgjata brenda dhe jashtë shtetit të punonjësve mësimorë-shkencorë të UBT-së
 • Ndjek bashkëpunimin shkencor të njësive të UBT-së me institucione kërkimore-shkencore, universitete të tjera (brenda dhe jashtë vendit), firma, ndërmarrje prodhimi etj.
 • Organizon dhe harmonizon kryerjen e studimeve për zhvillimin perspektiv të Universitetit Bujqësor të Tiranës në fushën e kërkimit dhe ia paraqet Rektorit.
 • I paraqet Rektorit projektet e mundshme lidhur me punën shkencore.
 • Përgatit në bashkëpunim me strukturat ndihmëse raportin e veprimtarise kërkimore të Universitetit dhe ja paraqet Senatit Akademik për miratim.

 

Zëvendësrektor për mësimin: Prof. As. Dr. Remzi KECO
Përgjegjësitë & Kompetencat:

Zëvendësrektori për mësimin ka këto detyra dhe kompetenca:

 • Organizon dhe kontrollon punën mësimore në nivel Universiteti (UBT)
 • Ndjek hartimin dhe zbatimin e planeve e të programeve mësimore për të tre ciklet e studimit (Bachelor, Master Shkencor, Master Porfesional, Master Ekzekutiv dhe Doktoratë) në fakultete dhe departamente.
 • Harton strukturën e vitit akademik për procesin mësimor në shkallë Universiteti dhe ia paraqet Rektorit për miratim.
 • Në bashkëpunim me fakultetet e Universitetit i paraqet Rektoratit kuotat dhe kriteret e pranimit në ciklin e parë, të dytë dhe tretë të studimeve.
 • Kontrollon dhe përgjithëson përvojën mësimore të departamenteve /fakulteteve të UBT-së gjatë procesit mësimor.
 • Përgatit në bashkëpunim me strukturat ndihmëse raportin e veprimtarisë mësimore të Universitetit dhe ja paraqet Senatit Akademik për miratim.

Lajmerime

Projekte