STUDENTËT E UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS

Evidencë përmbledhëse e numrit të studentëve për vitin akademik 2020 – 2021
(kohë e plotë) sipas Fakulteteve dhe Programeve të Studimit


Të dhëna për programet e studimit Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor,
PhD sipas Fakulteteve për Universitetin Bujqësor të Tiranës, viti akademik 2020-2021

Numri i programeve të studimit

Programet e studimit FEA FBM FBU FSHP FMV Totali
Nr. programeve 19 34 9 9 3 74
  • Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
  • Fakulteti i Shkencave Pyjore
  • Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
  • Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
  • Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit