STUDENTËT E UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS

Evidencë përmbledhëse e numrit të studentëve për vitin akademik 2018 – 2019
(kohë e plotë) sipas Fakuteteve dhe Programeve të Studimit


Të dhëna për programet e studimit Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor,
PhD sipas Fakulteteve për Universitetin Bujqësor të Tiranës, Viti Akademik 2018-2019

  • Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
  • Fakulteti i Shkencave Pyjore
  • Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
  • Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
  • Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Numri i programeve të studimit

Programet e studimit FEA FBM FBU FSHP FMV Totali
Nr. programeve 19 32 9 9 3 72
  • FEA
  • FBM
  • FBU
  • FSHP
  • FMV