Universiteti Bujqësor i Tiranës është përfshirë si partner ose koordinator në një numër të konsiderueshëm programesh/projektesh kombëtare si “PKKZH”, ”Për Kërkim Fondamental dhe Ekselencë” etj. Fakultetet e ndryshme të UBT-së kanë qenë dhe janë pjesë e projekteve ndërkombëtare të financuara nga programet e BE-së, si psh. “Programe Bilaterale Bashkëpunimi, Cost, Tempus, Erasmus, IPA Crossing Border, FP7, Horizon 2020 etj”.

Universiteti Bujqësor i Tiranës është i përfshirë në studime shumë-dimensionale që synojnë zgjidhjen e problemeve aktuale të ekonomisë kombëtare, veçanërisht në shkencat bujqësore dhe fusha të ngjashme.

Qëllimi strategjik i Universiteti Bujqësor të Tiranës është zgjerimi i mëtejshëm i bashkëpunimit kërkimor dhe akademik në programe të ndryshme ndërkombëtare. Vizioni ynë është promovimi dhe përmirësimi i kapaciteteve kërkimore për të rritur ndërgjegjësimin dhe bashkëpunimin me institucione private dhe publike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar në fushat kërkimore dhe ato të zhvillimit, duke nxitur personelin akademik të paraqesin projektin e duhur në kohën e duhur dhe me burimet e duhura. Shikoni më poshtë për informacion më të detajuar në lidhje me projektet në vite:

 

Titulli Projektit  Inst. Financimi Statusi Projektit
Vlerësimi i zeolitëve natyror të rajonit të Munellës (Shqipëri) për të zvogëluar praninë e metaleve të rënda në tokat e kontaminuara nga burime të ndryshme.


Koordinator: Prof. Dr. Fran Gjoka

FBM Programi Bashkëpunimit Bilateral Itali-Shqipëri Nga: 2012
Deri: 2014
Zhvillimi i kapaciteteve të Qendrave të Transferimit të Teknologjisë Bujqësore dhe shërbimeve te ekstensionit, nga projektet e e shumëllojshme rurale.


Koordinator: Prof. Dr. Tatjana Dishnica

FBM FAO Nga: 2013
Deri: 2015
Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës dhe kaliumit në pleh si një parakusht për përdorimin e lartë dhe efikas të azotit


Koordinator: Prof. Dr. Evan Rroço

FBM Instituti Polak Ndërkombëtar Nga: 2013
Deri: 2015
Vlerësimi i potencialeve për kreditimin e fermerëve në hapësirën ekonomike, Lushnjë – Fier – Berat.


Koordinator: Prof. Dr. Maksim Meco

FEA Fondacioni

“BESA”

Nga: 2013
Deri: 2013
Konsumimi i produktet tradiconale në Shqipëri


Koordinator: Prof. Dr. Engjell Skreli

FEA FAO Nga: 2013
Deri: 2013
Zinxhiri i vlerës për mollën dhe bimët mjekësore dhe aromatike


Koordinator: Prof. Asoc. Drini Imami

FEA FAO Nga: 2013
Deri: 2013
Vlerësimi i ndikimit të masave të Subvencionit nga Qeveria në Shqipëri


Koordinator: Prof. Dr. Engjell Skreli

FEA FAO Nga: 2013
Deri: 2013
Zhvillimi dhe konsolidimi i kapaciteteve didaktike dhe kërkimore të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe sëmundjeve zoonotike me ndikim të rëndësishëm ekonomik nëpërmjet përdorimit të metodave moderne dhe inovative laboratorike dhe transferimit të teknologjisë.


Koordinator: Prof. Dr.
Dhimitër Rapti

FMV AKTI Nga: 2010
Deri: 2014
Studimi i diversitetit gjenetik dhe strukturës tek speciet ripërtypëse lokale nga markerat molekularë si microsatellite PCR-RFLP dhe PCR-SSCP “, në kuadër të Projektit për Kualifikim dhe Zhvillim Kërkimor


Koordinator: Prof. Dr. Anila Hodo

FBU AKTI Nga: 2010
Deri: 2014
Vlerësimi i disa metodave bioteknologjike në lidhje me përmirësimin e normës së qëndrimit dhe të hershëm të fidanëve të perimeve në kushte të pafavorshme të rritjes.  


Koordinator: Prof. Dr. Astrit Balliu

FBM AKTI Nga: 2010
Deri: 2014
Zhvillimin e Aktiviteteve të Misionit të Tretë në Universitetet Shqiptare


Koordinator: Prof. Dr. Bizena Bijo

UBT TEMPUS Nga: 2012
Deri: 2014
Promovimi i Mënyrës Inovative të Ushqimeve të Shëndetshme në Adriatik, WELLFOOD


Koordinator: Prof. Dr. Bizena Bijo

FMV IPA Nga: 2012
Deri: 2015
Bashkëpunimi Shkencë-Shoqëri për Sigurimin e Qëndrueshëm të Inovacioneve


Koordinator: Prof. Dr. Arben Verçuni

FEA TEMPUS Nga: 2013
Deri: 2016
Zhvillimin e mjeteve biologjike sipas Direktivës së Ujërave “Ministria e Jashtme e Norvegjisë. Norvegji, Maqedonia dhe Shqipëria, Liqeni i Ohrit (liqeni ndërkufitar)


Koordinator: Prof. Dr. Magdalena Cara

FBM Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjese Nga: 2009
Deri: 2013
Menaxhimi i Sistemit të Peshkimit pelagjik në detin Adriatik


Koordinator: Dr. Jerina Kolitari

FBM IPA Nga: 2013
Deri: 2016
Menaxhimi i Sistemit të Ujrave për Mbrojtjen e Detit Adriatik


Koordinator: Dr. Jerina Kolitari

FBM IPA Nga: 2013
Deri: 2016
Mënyra e Mbjelljes dhe dokumentimit të frutave të vendit dhe arrorëve në Universitetin Bujqësor të Tiranës


Koordinator: Prof. Asoc. Endrit Kullaj

FBM USDA Nga: 2011
Deri: 2016
Ulliri i Adriatikut – pemishtet: parandalimi i rrezikut, qëndrueshmëria dhe të mësuarit


Koordinator: Prof. Dr. Bari Hodaj

FBM IPA Nga: 2011
Deri: 2014
Masat e Plota për Mbrojtjen nga Zjarri në Adriatik


Koordinator: Prof. Dr. Ramiz Metaliaj

FSHP IPA Nga: 2013
Deri: 2016
Modeli Pyjor në vendet e Adriatikut


Koordinator: Prof. Dr. Hajri  Haska

FSHP IPA Nga: 2012
Deri: 2014
Ushqimi dhe Turizmi në Vendet e Adriatikut: Inovacionet Gsmes


Koordinator: Prof. Asoc. Ilir Kapaj

FEA IPA Nga: 2012
Deri: 2015
Zhvillimi i Njohurive në Lidhje me të Mësuarin gjatë gjithë Jetës në Fushën e Ekonomisë në Vendet e Ballkanit Perëndimor.


Koordinator: Prof. Dr. Arben Verçuni

FEA TEMPUS Nga: 2011
Deri: 2015
Green-Tech-WB: Teknologjia e Gjelbër për Shoqëritë me Zhvillim të Qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor. Erasmus Mundus.


Koordinator: Prof. Dr. Anila Hodo

FBU Erasmus Mundus Nga: 2014
Deri: 2017
EUROLEGUME— Përmirësimin e rritjes bishtajore në Europë nëpërmjet prerjes të qëndrueshme


Koordinator: Prof. Dr. Astrit Balliu

FBM FP7- KBBE Nga: 2014
Deri: 2017
Forcimi i fermave dhe shfrytëzimi i Resurseve Gjenetike të Bimëve për të mbështetur fermerët ndaj ndryshimeve klimatike dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në Shqipëri


Koordinator: Prof. Dr. Ndoc Fasllia

FBU FAO Nga: 2015
Deri: 2018
Shërbimi Mbështetës i Bibliotekës: Modernizimi bibliotekave në Vendet e Ballkanit Perëndimor Nëpërmjet Zhvillimit të Stafit dhe Reformimit të Shërbimeve Bibliotekare.


Koordinator: Prof. Dr. Ferdi Brahushi

FBM Erasmus+ Nga: 2016
Deri: 2018
Zhvillimi i Aditivëve të Sigurtë Simbiotik për të Përmirësuar Shëndetin dhe Prodhimin me Efikasitetet të Derrit.


Koordinator: Prof. Dr. Etleva Delia

FBM Projekt Bilateral Shqipëri dhe Austri Nga: 2015
Deri: 2016
Ndikimi i Karakteristikave dhe Ndryshimeve të Ndryshme të Tokës në Kullimin e Lëndëve Ushqyese (Nitrati) dhe Ndotjen e Ujit


Koordinator: Prof. Dr. Ferdi Brahushi

FBM Programi Bashkëpunimit AKTI & Qeveria Austriake Nga: 2015
Deri: 2016
Të Kuptuarit e Modifikimit të Drurit nëpërmjet një Trajtimi të Integruar të Shkencës dhe Mjedisit,


Koordinator: Prof. Dr.
Hektor Thoma

FSHP COST Action Nga: 2015
Deri: 2019
Eurocoppice

Koordinator: Prof. Dr. Vasillaq Mine

FSHP Horizon 2020 Nga: 2013
Deri: 2017
Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures- BESTSDI

Koordinator: Prof. Dr. Spiro Grazhdani

FSHP Erasmus+ Nga: 2016
Deri: 2019
Përmirësimi i njohurive dhe infrastrukturës për rritjen e efektivitetit të përdorimit të ushqimeve në bujqësi dhe për pakësimin e ndikimit negativ të bujqësisë në mjedis

Koordinator: Prof. Dr. Evan Rroço

FBM Swiss National Science Foundation Nga: 2015
Deri: 2019
Rrjeti  i Biodiversitetit “Që Synon Mbrojtjen dhe Studimin e Biodiversitetit”

Koordinator: Prof. Dr. Magdalena Cara

FBM DAAD Nga: 2014
Deri: 2017
Lidhja e bashkëpunimeve shkencë-shoqëri për inovacione të qëndrueshme

 

Koordinator: Prof. Dr. Arben Verçuni

FEA TEMPUS Nga: 2013
Deri: 2016
Energjia e ripërtëritshme në Vendet e Ballkanit Perëndimor “RESI” FBM TEMPUS Nga: 2013
Deri: 2016
ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education- NETCHEM

 

Koordinator: Prof. Dr. Renata Kongoli

FBU Erasmus+ Nga: 2016
Deri: 2019
Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri (ALMARS)

 

Koordinator: Prof. Asoc. Rigels Bakiu

FBM Erasmus+ Nga: 2019
Deri: 2021

Lajmerime

Projekte