• Të gjitha
  • FBM
  • FBU
  • FEA
  • FMV
  • FSHP
  • Njoftime
  • UBT

Procesi i Dezinfektimit, Dezinsektimit dhe Deratizimit në Universistetin Bujqësor të Tiranës

Vazhdon proçesi DDD ( Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim ), për prandalimin dhe luftimin e Coronavirusit…

CEI Extraordinary Call for Proposals 2020

Në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) është depozituar thirrja e jashtëzakonshme e Nismës
së Evropës Qendrore (Central European Initiative, CEI)…

Anullim i procedurës së rekrutim/pranimit në kategorinë ”Lektor” në FSHP

Ju njoftojmë mbi anullimin e procedurës së rekrutim/pranimit në kategorinë ”Lektor” në Fakultetin e Shkencave Pyjore, të datës…

Shlyerja e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2019 – 2020

Ju njoftojmë se shlyerja e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2019 – 2020 do të jetë data 30 Maj 2020…

Njoftim për datat e riprovimeve dhe mbrojtjes së diplomës

Në konsiderim të situatës të vështirë, të krijuar nga Covid 19, lidhur me zhvillimin e procesit të mësimit online…

SI TË NDJEKIN STUDENTËT LEKSIONET NË GOOGLE CLASSROOM?

Bashkangjitur do të gjeni manualin për të ndjekur leksionet online në…

Shtyrje e datave të provimeve Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Për shkak të situatës së krijuar nga ndërprerja e proçesit të mesimit, sezoni i riprovimeve para diplomës si dhe…

Njoftim mbi zhvillimin e mësimit online në UBT

Bashkangjitur do të gjeni njoftimin mbi zhvillimin e mësimit online…

Shtyrje e datave të provimeve për Fakultetin e Mjekësisë Veterinare

Për shkak të gjendjes së krijuar nga ndërprerja e procesit mësimor njoftojmë të gjithë…

Vendim Rektorati mbi ndërprerjen e procesit mësimor në UBT

Bashkangjitur do të gjeni Vendim Rektorati  Nr. 12, datë 09/03/2020 mbi ndërprerjen e proçesit mësimor në…

Orari i mësimit, Semestri i Dytë Fakulteti i Shkencave Pyjore

Bashkangjitur do të gjeni Orarin e Plotë  Fakulteti i Shkencave Pyjore…

Orari i mësimit, Semestri i Dytë Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Bashkangjitur do të gjeni Orarin e Plotë  Fakulteti i Mjekësisë Veterinare…

Orari i Mësimit Semestri i Dytë, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bashkangjitur do të gjeni Orarin e Plotë të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit…

Orari i Mësimit, Semestri i Dytë, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, Viti Akademik 2019-2020

Bashkangjitur do të gjeni Orarin e  Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit…

Orari i Mësimit, Semestri i Dytë, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Viti Akademik 2019-2020

Bashkangjitur do të gjeni Orarin e Plotë të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit…

Njoftim për Shtyp për Konferencën me fokus në "Përshtatjen dhe Ulja e Ndryshimeve Klimatike, OpenEARTH"

Njoftim për Shtyp për Konferencën me fokus në “Përshtatjen dhe Ulja e Ndryshimeve Klimatike, OpenEARTH” në…

Datat e provimeve të paradiplomimit dhe të mbrojtjes për programet e ciklit të parë dhe ciklit të dytë të studimeve, FSHP

Bashkangjitur do të gjeni datat e provimeve të paradiplomimit dhe datat për mbrojtjen e diplomës për programet e…

Datat e riprovimeve dhe datat e sezonit të dytë të mbrojtjes së diplomës (Bachelor dhe Master), FEA

Bashkangjitur do të gjeni datat e riprovimeve (para diplomimit) për studentët e…

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar
të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe…

Tre mobilitete për studentët në ciklin e dytë të studimeve

Në kuadrin e projektit KA107 (ICM), në bashkëpunim me Universitin e Tuscia, Viterbo – Itali, janë parashikuar  3 mobilitete
(të mbuluara më bursë) për studentë në nivel master, gjatë simestrit të

Konferenca ndërkombëtare me fokus në "Përshtatjen dhe Ulja e Ndryshimeve Klimatike, OpenEARTH"

Në kuadër të projekti BalkanRoad ku UBT është partner, në datat 12, 13, 14 dhe 15 Shkurt do të oraganizohet…

First Announcement - 11th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC)

On behalf of the Scientific and Organizing Committees it is our great pleasure to inform you that the 11th Conference
on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC) will…

Invitation for MESMAP-6 International Symposium

The 6th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-6)” will be held at the…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “BALKANET” “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”

Në kuadër të projektit, “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”, “BALKANET”
financuar nga Bashkimi Europian…

Karta e Studentit

Të gjithë studentët mund të marin një informacion të gjerë dhe të detajuar për cdo shërbim…

Njoftim për studentët e diplomuar

Të gjithë studentët e diplomuar që janë regjistruar në platformën Gradua Project duhet të printojnë CV-në dhe …

Studentët që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2019-2020

Njoftohen të gjithë studentët , që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave per vitin akademik 2019-2020 që studiojnë
në programet e studimit…

Studentët që plotësojnë kushtet për përjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020

 Njoftohen të gjithë studentët, që plotesojnë kushtet për perjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020
që studjojnë në programet e studimit…

Korrigjimi i provimeve me ✔️CleanScore nisi edhe për këtë sezon!

Që prej qershorit te vitit 2019 në UBT, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim aplikon korrigjimin
e automatizuar të provimeve…

Kursi "Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë e pafrutëshme

Bashkangjitur do te gjeni informacion rreth Kursit “Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “CROSS BORDER OI” INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Ne kuader te të projektit “Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, trough valorization of…

Harmonizimi dhe Inovacioni në Programet e Studimeve PhD për Shëndetin e Bimëve në Bujqësinë e Qëndrueshme - HarISA

Nevoja për profesionistë me arsim të lartë me njohje të thellë të shëndetit të bimëve për bujqësi të qëndrueshme…