• Të gjitha
  • FBM
  • FBU
  • FEA
  • FMV
  • FSHP
  • Njoftime
  • UBT

Informacion mbi mbylljen e vitit akademik Fakuletiti i Bujqësisë dhe Mjedisit   

Bashkangjitur do të gjeni informacion mbi mbylljen e vitit akademik, Fakuletiti i Bujqësisë dhe Mjedisit…

Vendim nga Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Bashkangjitur do të gjeni vendimin nga Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit…

Vendim i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, Nr. 08, datë 01.07.2020, për rregjistrimin e kandidatëve

Bashkangjitur do të gjeni Vendimin e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës për…

Njoftim për konsultimet e moduleve të semestrit të II Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, Viti I dhe Viti II Bachelor, që konsultimet e moduleve të semestrit të II të…

Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri (ALMARS)

Projekti ka për qëllim rritjen e industries së peshkimit detar në Shqipëri përmes disa detyrave…

Bursa Ndërkombëtare Parlamentare të Bundestag-ut Gjerman

A doni të merrni pjesë në praktikën e parlamentit gjerman 2021? Bursa Ndërkombëtare Parlamentare e…

Njoftim mbi mundësitë e studimit në Universitetin Hebraik të Jerusalemit

Universiteti Hebraik i Jerusalemit (Hebrew University of Jerusalem), një nga Universitetet lider në botë, organizon në datën 28 Qershor 2020…

Datat e provimeve për studentët e K.III Bachelor, studentët e K.II Master i Shkencave dhe Master Profesional

Bashkangjitur do të gjeni datat e provimit të formimit dhe mbrojtjes së diplomës për ciklin e parë të studimeve…

Grafiku i provimeve për studentët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare

Bashkangjitur do të gjeni grafikët e provimeve për studentët e Faklutetit të Mjekësisë Veterinare…

Vendim Senati mbi "Miratimin e një ndryshimi në formularin e vetëdaklarimit"

Bashkangjitur do të gjeni Vendim Senati Nr. 35 Datë 08/06/2020 mbi “Miratimin e një ndryshimi në formularin e…

Njoftim për studentët e kursit të tretë Bachelor Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Njoftohen studentët e kursit të tretë bachelor të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit të cilët po frekuentojnë…

Thirrja e I Konferenca në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së Akademikut Prof. Dr. Mentor Përmeti

Në emër të Komitetit Shkencor dhe Organizativ, kemi kënaqësinë t’ju ftojmë të merrni pjesë në konferencën
“Agriculture a Life Science with roots in Applied Biology ”që do të …

Rregullore mbi Masat Sanitare për Minimizimin e riskut nga COVID 19

Bashkangjitur do të gjeni: “Rregulloren mbi Masat Sanitare për Minimizimin e riskut nga COVID 19…

Njoftim për dorezimin e dokumentacionit_KVLPAKA

Njoftohen të gjithë kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë për autoritete dhe organe drejtuese të të gjitha niveleve në UBT-së…

Informacion mbi mbylljen e vitit akademik 2019-2020 në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit

Bashkangjitur do të gjeni informacion mbi mbylljen e vitit akademik 2019-2020 në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit…

Datat e provimeve dhe mbrojtjes së diplomës për Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bashkangjitur do të gjeni datat e sezonit plotësues Qershor 2020, datat e sezonit te vjeshtës për studentët e kursit…

Vendim Dekanati FEA datë 14/05/2020, procedimi i mësimit online dhe datat e provimeve

Bashkangjitur do të gjeni vendimin e Dekanatit të FEA-s së datës 14/05/2020 në lidhje me procedimin e mësimit…

Rregullore për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT

Bashkangjitur do të gjeni “Rregulloren për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe…

Emërimi i anëtarëve dhe sekretarëve të KFZ-ve në njësitë kryesore të UBT

Bashkangjitur do te gjeni emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve të KFZ-ve në njësitë kryesore të UBT…

Vendim për pezullimin e regjistrimit të kandidatëve për autoritete dhe anëtar në organet drejtuese të UBT-së.

Bashkangjitur do të gjeni Vendimin Nr. 5, datë 11/05/2020 për pezullimin e regjistrimit të kandidatëve për…

Grafiku për plotësimin e njohurive nga mësimi online, FSHP

Bashkangjitur do të gjeni grafikun për plotësimin e njohurive nga mësimi…

Datat e provimeve studentet e K.III Bachelor, Masterit Profesional dhe K.II Master i Shkencave, FSHP

Të nderuar studentë, më poshtë do të japim, datat e sezoneve në vijim, për vitin akademik 2019-2020…

Njoftim mbi shtyrjen e procesit zgjedhor në UBT

Bashkangjitur do të gjeni dokumentin mbi shtyrjen e procesit zgjedhor në…

KIZ shpall fillimin e regjistrimit për anëtar të Senatit Akademik dhe Rektor të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Në mbledhjen e datës 07/05/2020, KIZ shpall fillimin e regjistrimit për anëtar të Senatit Akademik (kategoria pedagog
dhe student), dhe Rektor të …

KIZ shpall fillimin e regjistrimit për anëtar të Komisioneve Zgjedhore të Fakulteteve (KZF)

Në mbledhjen e datës 07/05/2020, KIZ shpall fillimin e regjistrimit për anëtare të Komisioneve Zgjedhore të Fakulteteve (KZF)

Fillimi i procesit zgjedhor në UBT

Në zbatim te ligjit nr. 80/2015 , datë 22.07.2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Republikën e Shqipërisë”, Urdhrin e MASR, nr.99, datë 26.03.2020, “Për disa ndryshime në urdhrin nr.8, datë 14.01.2020, “Për procesin zgjedhor për autori…

Dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët qe u përkasin shtresave sociale në nevojë, për përjashtimin nga tarifa e shkollimit 2019-2020

Ne zbatim te VKM nr. 269, date 29.03.2017 “Per percaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e…

JRC Collaborative Doctoral partnerships: new call for expression of interest - open until 15 May

The deadline of the second call for expressions of interest for the Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) has been prolonged to…

Thirrja EU4Tech PoC Call dedikuar vendeve të Ballkanit Perëndimor WB dhe në vecanti Shqipërisë

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, ju bene me dije se eshte shpallur Thirrja EU4Tech PoC Call…

Procesi i Dezinfektimit, Dezinsektimit dhe Deratizimit në Universistetin Bujqësor të Tiranës

Vazhdon proçesi DDD ( Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim ), për prandalimin dhe luftimin e Coronavirusit…

Shlyerja e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2019 – 2020

Ju njoftojmë se shlyerja e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2019 – 2020 do të jetë data 30 Maj 2020…

Njoftim për datat e riprovimeve dhe mbrojtjes së diplomës

Në konsiderim të situatës të vështirë, të krijuar nga Covid 19, lidhur me zhvillimin e procesit të mësimit online…

SI TË NDJEKIN STUDENTËT LEKSIONET NË GOOGLE CLASSROOM?

Bashkangjitur do të gjeni manualin për të ndjekur leksionet online në…

Njoftim mbi zhvillimin e mësimit online në UBT

Bashkangjitur do të gjeni njoftimin mbi zhvillimin e mësimit online…

First Announcement - 11th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC)

On behalf of the Scientific and Organizing Committees it is our great pleasure to inform you that the 11th Conference
on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC) will…

Invitation for MESMAP-6 International Symposium

The 6th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-6)” will be held at the…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “BALKANET” “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”

Në kuadër të projektit, “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”, “BALKANET”
financuar nga Bashkimi Europian…

Karta e Studentit

Të gjithë studentët mund të marin një informacion të gjerë dhe të detajuar për cdo shërbim…

Njoftim për studentët e diplomuar

Të gjithë studentët e diplomuar që janë regjistruar në platformën Gradua Project duhet të printojnë CV-në dhe …

Studentët që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2019-2020

Njoftohen të gjithë studentët , që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave per vitin akademik 2019-2020 që studiojnë
në programet e studimit…

Studentët që plotësojnë kushtet për përjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020

 Njoftohen të gjithë studentët, që plotesojnë kushtet për perjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020
që studjojnë në programet e studimit…

Korrigjimi i provimeve me ✔️CleanScore nisi edhe për këtë sezon!

Që prej qershorit te vitit 2019 në UBT, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim aplikon korrigjimin
e automatizuar të provimeve…

Kursi "Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë e pafrutëshme

Bashkangjitur do te gjeni informacion rreth Kursit “Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “CROSS BORDER OI” INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Ne kuader te të projektit “Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, trough valorization of…

Harmonizimi dhe Inovacioni në Programet e Studimeve PhD për Shëndetin e Bimëve në Bujqësinë e Qëndrueshme - HarISA

Nevoja për profesionistë me arsim të lartë me njohje të thellë të shëndetit të bimëve për bujqësi të qëndrueshme…