• Të gjitha
  • FBM
  • FBU
  • FEA
  • FMV
  • FSHP
  • Njoftime
  • UBT

Ndërtimi i Kapaciteteve për Transferimin e Teknologjisë në Ballkanin Perëndimor

Titulli: Ndërtimi i kapaciteteve për transferimin e teknologjisë
në Ballkanin Perëndimor

Datat dhe kohëzgjatja e projektit
Data e fillimit: 2017 Data e përfundimit: 2020

Koordinator: Lisa Cowey (UK) & Prof.Dr. Magdalena Cara (AUT)…

Pajisja me adresë e-maili e studentëve, në të gjithë Programet e Studimit Bachelor

Të gjithë studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës në të gjithë Programet e Studimit të Ciklit të Parë Bachelor janë pajisur me adresa…

Orari i Mësimit, Semestri i Parë, Cikli i Viti Akademik 2020-2021

Bashkangjitur do të gjeni orarin e mësimit, semestri i parë, viti akademik 2020-2021…

NJOFTIM PËR FILLIMIN E VITIT TË RI AKADEMIK 2020-2021

Në mbështetje të urdhrit të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, nr. 293, datë 29.09.2020, ju bëjmë me dije se viti akademik 2020-2021…

Studentët që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2020-2021

Njoftohen të gjithe studentët, që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2020-2021 që…

Studentët që plotësojnë kushtet për përjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021

Njoftohen të gjithe studentët , që plotesojnë kushtet për perjashtimin nga tarifa e shkollimit per vitin akademik…

Njoftim për studentët e ciklit të dytë të studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional se procesi…

Akreditimi i programeve të studimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës

Akreditimi i programeve të studimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës…

Thirrja e II Konferenca në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së Akademikut Prof. Dr. Mentor Përmeti

Thirrja e II Konferenca në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së Akademikut Prof. Dr. Mentor Përmeti…

Regjistrimi i studentëve të Kursit të I në sistemin online ESSE3

Të gjithë studentët e Kursit I do të pajisjen me adresë e-maili të universitetit e cila do të jetë…

Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri (ALMARS)

Projekti ka për qëllim rritjen e industries së peshkimit detar në Shqipëri përmes disa detyrave…

Karta e Studentit

Të gjithë studentët mund të marin një informacion të gjerë dhe të detajuar për cdo shërbim…

Njoftim për studentët e diplomuar

Të gjithë studentët e diplomuar që janë regjistruar në platformën Gradua Project duhet të printojnë CV-në dhe …

Kursi "Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë e pafrutëshme

Bashkangjitur do te gjeni informacion rreth Kursit “Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “CROSS BORDER OI” INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Ne kuader te të projektit “Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, trough valorization of…

Harmonizimi dhe Inovacioni në Programet e Studimeve PhD për Shëndetin e Bimëve në Bujqësinë e Qëndrueshme - HarISA

Nevoja për profesionistë me arsim të lartë me njohje të thellë të shëndetit të bimëve për bujqësi të qëndrueshme…