• Të gjitha
  • FBM
  • FBU
  • FEA
  • FMV
  • FSHP
  • Njoftime
  • UBT

Listat Paraprake të Aplikantëve Fitues Raundi i Dytë për Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, V.2020-2021

Bashkangjitur do te gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Dytë për Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit…

Listat Paraprake të Aplikantëve Fitues Raundi i Dytë për Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, V-2020-2021

Bashkangjitur do te gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Dytë për Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit…

Listat Paraprake të Aplikantëve Fitues Raundi i Dytë për Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit, V.2020-2021

Bashkangjitur do te gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Dytë për Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit…

Listat Paraprake të Aplikantëve Fitues Raundi i Dytë për Fakultetin e Shkencave Pyjore, V.2020-2021

Bashkangjitur do te gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Dytë për Fakultetin e Shkencave Pyjore…

Listat Paraprake të Aplikantëve Fitues Raundi i dytë për Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, V.2020-2021

Bashkangjitur do te gjeni listat e aplikantëve fitues të Raundit të Dytë për Fakultetin e Mjekësisë Veterinare…

Grafiku i zhvillimit të provimit të praktiave profesionale, FMV

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e zhvillimit të provimit të praktikave profesionale, program i integruar i studimit Master i Shkencave…

Lista e renditjes se aplikantëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian për fillimin e studimeve në nivelin e parë (bachelor) për raundin e parë

Mbështetur në udhëzimin e Përbashkët nr.3, datë 06. 08. 2020, Kreu IV/2 pika 9 të MASR-s, shpallet lista e renditjes së…

Call for Bursary HsH Hannover

The project “international, interdisciplinary, innovative – LAB i³” – in cooperation with four foreign partner universities aims at the establishment of …

Grafiku i zhvillimit të provimeve për studentët e ciklit të dytë Master Profesional dhe Master i Shkencave, FBM

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e zhvillimit të provimeve për studentet e ciklit të dytë Master Profesional dhe Master i Shkencave…

Datat e riprovimeve për K.I dhe K.II sistemi Bachelor dhe K.I Master i Shkencave, FSHP

Në mbështetje të Rregullores së Studimeve të UBT-së, Neni 30 dhe 59, si dhe Rregulloren e Studimeve Universitare të Fakultetit të Shkencave Pyjore…

Grafiku i sezonit të verës për studentët e kursit të dytë dhe të katërt, FMV

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e sezonit të verës për studentët e kursit të dytë dhe të katërt, programi i studimeve…

Kandidatët që aplikojnë për transferim të studimeve në Programin e Integruar "Mjekësi Veterinare"

Bashkangjitur do të gjeni listën e kandidateve aplikues për transferim të studimeve në Programin e Integruar të Ciklit të…

Data e shlyerjes së detyrimeve dhe grafiku i provimeve për studentët e ciklit të dytë, FEA

Bashkëngjitur do të gjeni data e shlyerjes së detyrimeve dhe grafikun e provimeve për studentët e ciklit të dytë…

Kandidatët që aplikojnë për program të dytë studimi në Programin e Integruar "Mjekësi Veterinare"

Bashkangjitur do të gjeni listën e kandidatëve që aplikojnë për program të dytë studimi në Programin e Integruar të Ciklit të Dytë të…

Thirrja e II Konferenca në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së Akademikut Prof. Dr. Mentor Përmeti

Thirrja e II Konferenca në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së Akademikut Prof. Dr. Mentor Përmeti…

Evidenca e kuotave dhe aplikimeve për ciklin e parë të studimeve Bachelor V.2020-2021

Bashkangjitur do të gjeni evidencën e kuotave dhe aplikimeve për ciklin e parë të studimeve Bachelor datë 15.09.2020…

Njoftim për studentët e kursit të tretë bachelor të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Njoftohen studentët e kursit të tretë bachelor të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit të cilët kanë frekuentuar lëndë të…

Grafiku i zhvillimit të provimeve të sezonit të vjeshtës, FMV

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e zhvillimit të provimeve të sezonit të vjeshtës për Fakulteti i Mjekësisë Veterinare…

Grafiku i provimeve të semestrit të II dhe grafiku i provimeve të sezonit të vjeshtës, FBU

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e zhvillimit të provimeve të semestrit të II, viti akademik 2019-2020 si dhe…

Grafiku i provimeve të rregullta të semestrit të dytë, për vitin akademik 2019-2020, FBM

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e provimeve të rregullta të semestrit të dytë për vitin akademik 2019-2020…

Grafiku i provimeve të rregullta të semestrit të dytë, për vitin akademik 2019-2020, FEA

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e provimeve të rregullta të semestrit të dytë për vitin akademik 2019-2020 për…

Dokumentat e nevojshëm për regjistrimin e aplikantëve fitues të Kursit të I pranë sekretarisë

Bashkangjitur do të gjeni dokumentat e nevojshëm për regjistrimin e aplikantëve fitues për të ndjekur studimet në…

Regjistrimi i studentëve të Kursit të I në sistemin online ESSE3

Të gjithë studentët e Kursit I do të pajisjen me adresë e-maili të universitetit e cila do të jetë…

Grafiku i provimeve të rregullta, të semestrit të dytë për Fakultetin e Shkencave Pyjore, V.2019-2020

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e provimeve të rregullta të semestrit të dytë për vitin akademik 2019-2020…

Listat Paraprake të Aplikantëve Fitues Raundi i Parë për Fakultetin e Shkencave Pyjore, V.2020-2021

Bashkangjitur do te gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Parë për Fakultetin e Shkencave Pyjore…

Listat Paraprake të Aplikantëve Fitues Raundi i Parë për Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit, V.2020-2021

Bashkangjitur do te gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Parë për Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit…

Listat Paraprake të Aplikantëve Fitues Raundi i Parë për Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, V-2020-2021

Bashkangjitur do te gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Parë për Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit…

Listat Paraprake të Aplikantëve Fitues Raundi i Parë për Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, V.2020-2021

Bashkangjitur do te gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Parë për Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit…

Orari mësimor për muajin Shtator 2020, për plotësimin e njohurive, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Bashkangjitur do të gjeni orarin mësimor të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, për…

Vendim mbi shpalljen e rezultatit përfundimtarë të zgjedhjeve për autoritete dhe organet drejtuese, UBT

Vendim mbi shpalljen e rezultatit përfundimtarë të zgjedhjeve për autoritete dhe organet drejtuese, për të gjitha kategoritë…

Orari mësimor semestri i II-të, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bashkangjitur do të gjeni orarin mësimor semestri i II-të, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit…

Fillo me një ide- Fito një internship

“Fillo me një ide – Fito një internship në Bashkinë Tiranë” Thirrja II është projekt i miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 29 datë…

Rifillimi i procesit mësimor duke zbatuar rregulloren mbi masat sanitare për minimizimin e riskut nga COVID-19

Në respekt të urdhërit nga ana e MASR si edhe planit të masave të miratuar nga Rektorati i UBT për…

Orari mësimor semestri i II-të, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Bashkangjitur do të gjeni orarin mësimor semestri i II-të, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, për javët që kanë…

Planifikimi i konsultimeve për studentët e Kursit të I dhe Kursi të II Bachelor, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Bashkangjitur do të gjeni panifikimin e konsultimeve për studentët e Kursi të I dhe studentët e Kursit të II Bachelor…

Vendim nga KIZ për shpalljen e fituesit për postin e Autoritetit Drejtues-Rektor në Universitetin Bujqesor të Tiranës

Bashkangjitur do të gjeni vendim nga KIZ për shpalljen e fituesit për postin e Autoritetit Drejtues-Rektor në Universitetin Bujqesor të Tiranës…

Vendim nga KIZ për shpalljen e fituesve si anëtarë të organit drejtues Senat Akademik, për kategorinë Personel Akademik

Bashkangjitur do të gjeni vendimin nga KIZ për shpalljen e fituesve si anëtarë të organit drejtues Senat Akademik, për kategorinë Personel Akademik…

Vendim nga KIZ për shpalljen e fituesve si anëtar i organit drejtues Senat Akademik, për kategorinë Student

Bashkangjitur do të gjeni vendimin nga KIZ për shpalljen e fituesve si anëtar i organit drejtues Senat Akademik, për kategorinë Student…

Ecuria e procesit zgjedhor deri në orën 13:00

Ecuria e procesit zgjedhor deri në orën 13:00…

Njoftim për konsultimet e moduleve të semestrit të II Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, Viti I dhe Viti II Bachelor, që konsultimet e moduleve të semestrit të II të…

Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri (ALMARS)

Projekti ka për qëllim rritjen e industries së peshkimit detar në Shqipëri përmes disa detyrave…

Grafiku i provimeve për studentët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare

Bashkangjitur do të gjeni grafikët e provimeve për studentët e Faklutetit të Mjekësisë Veterinare…

Rregullore mbi Masat Sanitare për Minimizimin e riskut nga COVID 19

Bashkangjitur do të gjeni: “Rregulloren mbi Masat Sanitare për Minimizimin e riskut nga COVID 19…

Informacion mbi mbylljen e vitit akademik 2019-2020 në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit

Bashkangjitur do të gjeni informacion mbi mbylljen e vitit akademik 2019-2020 në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit…

Datat e provimeve dhe mbrojtjes së diplomës për Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bashkangjitur do të gjeni datat e sezonit plotësues Qershor 2020, datat e sezonit te vjeshtës për studentët e kursit…

Rregullore për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT

Bashkangjitur do të gjeni “Rregulloren për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe…

Dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët qe u përkasin shtresave sociale në nevojë, për përjashtimin nga tarifa e shkollimit 2019-2020

Ne zbatim te VKM nr. 269, date 29.03.2017 “Per percaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e…

SI TË NDJEKIN STUDENTËT LEKSIONET NË GOOGLE CLASSROOM?

Bashkangjitur do të gjeni manualin për të ndjekur leksionet online në…

Njoftim mbi zhvillimin e mësimit online në UBT

Bashkangjitur do të gjeni njoftimin mbi zhvillimin e mësimit online…

First Announcement - 11th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC)

On behalf of the Scientific and Organizing Committees it is our great pleasure to inform you that the 11th Conference
on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC) will…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “BALKANET” “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”

Në kuadër të projektit, “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”, “BALKANET”
financuar nga Bashkimi Europian…

Karta e Studentit

Të gjithë studentët mund të marin një informacion të gjerë dhe të detajuar për cdo shërbim…

Njoftim për studentët e diplomuar

Të gjithë studentët e diplomuar që janë regjistruar në platformën Gradua Project duhet të printojnë CV-në dhe …

Studentët që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2019-2020

Njoftohen të gjithë studentët , që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave per vitin akademik 2019-2020 që studiojnë
në programet e studimit…

Studentët që plotësojnë kushtet për përjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020

 Njoftohen të gjithë studentët, që plotesojnë kushtet për perjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020
që studjojnë në programet e studimit…

Korrigjimi i provimeve me ✔️CleanScore nisi edhe për këtë sezon!

Që prej qershorit te vitit 2019 në UBT, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim aplikon korrigjimin
e automatizuar të provimeve…

Kursi "Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë e pafrutëshme

Bashkangjitur do te gjeni informacion rreth Kursit “Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “CROSS BORDER OI” INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Ne kuader te të projektit “Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, trough valorization of…

Harmonizimi dhe Inovacioni në Programet e Studimeve PhD për Shëndetin e Bimëve në Bujqësinë e Qëndrueshme - HarISA

Nevoja për profesionistë me arsim të lartë me njohje të thellë të shëndetit të bimëve për bujqësi të qëndrueshme…