Dr. Albana Munga

Zëvëndës Dekane për Mësimin

E-mail: amunga@ubt.edu.al ; CV Akademike Albana Munga

Diplomuar në vitin 2002 në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë, me kualifikim Biolog. Në vitin 2005 përfundon Masterin Shkencor në drejtimin Biologji Qelizore, në Fakultetin e Shkencave Natyrore, departamenti i Biologjisë. Në vitin 2009 fiton gradën shkencore Doktor në Biologji me punimin “Ndikimi i metaleve të rënda në riprodhimin e kafshëve”. Prej vitit 2002 është pedagoge e Fiziologjisë së kafshëve në Departamentin e Moduleve Morfofunksionale pranë Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Që prej vitit 2016 është drejtuese e Grupit Mësimor Kërkimor “Biokimi-Fiziologji e kafshëve”. Ka kryer disa trajnime jashtë vendit dhe ka qenë koordinatore e projekteve të financuara nga organizata të huaja dhe PKZH. Ka marrë pjesë në konferenca e simpoziume shkencore kombëtare e ndërkombëtare dhe është autore e një sërë artikujsh shkencorë. Në vazhdimësi angazhohet në fushë prioritare kërkimi në fiziologjinë dhe endokrinologjinë e riprodhimit të kafshëve dhe faktorët e ndryshëm me ndikim në riprodhim.


Dr. Egon Andoni

Zëvëndës Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

E-mail: eandoni@ubt.edu.al ; CV Akademike Egon Andoni

Dr. Egon Andoni përfundoi studimet e larta në vitin 1999 pranë Universitet Bujqësor të Tiranës duke u diplomuar me titullin “Mjek Veteriner”, në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare. Aktualisht është pjesë e stafit akademik te Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, në Departamentin e Shëndetit Publikë Veterinar. Në vitin 2004 ai realizojë një specializim pasuniversitar në fushën e Prodhimit Shtazor në Zaragoza, Spanjë. Në vitin 2006 ai përfundoj Masterin në fushën e Sigurisë Ushqimore të realizuar në bashkëpunim më Fakuletin e Mjekësise Veterinare të Peruxhias. Në vitin 2013 ai ka mbrojtur para jurisë së Fakultetit të Mjekësisë Veterinare disertacionin për gradën “Doktor i Shkencave” në fushën e Mjekësisë Veterinare. Akutualisht Dr. Egon Andoni realizon praktikat mësimore të lëndeve “Higjenës së Mishit dhe Thertoreve” dhe “Inspektimit të produkteve me origjinë shtazore”. Fokusi kryesor në aktivitetin e Dr. Andonit janë inspektimi i mishit, higjena e thertoreve dhe praktikat e mira të punës në thertore. Në të njëjtën kohë ai është pjesë e stafit akademikë përgjegjës për realizmin e praktikave profesionale për studentët e vitit të fundit. Dr Egon Andoni ka marr pjesë në disa projekte kombëtare dhe nderkombëtare. Dr. Andoni ka botuar dhe referuar në mjaft konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai është pjesëmarës aktiv në projektin CEEPUS dhe ERASMUS. Në të njëjtën kohë ai është pjesë e projekit COST CA 18105 që fokusohet në fushën e sigurisë ushqimore. Në të njejtën kohë Dr Andoni është pjesë e stafit akademik në kuadër të Programeve Ndërkombëtare të bashkëpunimit dypalësh tekniko-shkencor, IPA Cross-Border.


Prof. Asoc. Kastriot Korro
Zëvëndës Dekan për Kërkimin Shkencor dhe Projektet
E-mail: kkorro@ubt.edu.al, CV Akademike Kastriot Korro

Prof. Asoc. Dr. Kastriot Korro ka më shumë se 16 vjet si kontribues në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në fushën e Ekopatologjive dhe Patologjive të insekteve të dobishme në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare. Ai ka filluar si pedagog në vitin 2004, si i pari lektor i modulit të Patologjive të Faunës së Egër. Ky modul, i cili nuk ka egzistuar në kurikulat e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare para vitit 2004, është dizenjuar dhe kompletuar nga Prof. Asoc. Kastriot Korro. Projekti që hartoi dhe fitoi për ndërtimin e laboratorit  të parë në Shqipëri për Monitorimin e Sëmundjeve të Faunës së Egër, ishte ndër projektet më të vlerësuara nga Banka Botrore dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës në vitin 2011. Prof. Asoc. Kastriot Korro është pjesë e Ekselencës Shqiptare dhe në vitin 2010 është fitues i një projekti kërkimor të nivelit post doktorature, të cilën e realizoi në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare Konya Selcuk Turqi.(part time). Prof. Asoc. Dr. Korro është organizuesi i të parës Konferencë Shkencore Ballkanike për Sëmundjet e Faunës së Egër (9-10 Maj 2013). Njëkohësisht, është botues i të parit tekst për Patologjitë e Faunës së Egër. Ai ka bërë të arritshëm për stafin akademik te Fakultetit të Mjekësisë Veterinare dhe studentëve projektin e shkëmbimit akademik dhe studentor të Universiteteve të Europës Juglindore CEEPUS I & CEEPUS II, duke bërë të mundur nominimin për herë të parë të 8 pedagogëve dhe 12 studentëve të fakultetit në këtë projekt. Ka qenë koordinator nacional dhe ka bërë pjesë të projekteve Kërkimore Europiane Fakultetin e Mjekësisë Veterinare në Projektet: FP7 WildTech (“FP7 European project: Wild Tech project “Novel Technologies for Surveillance of Emerging and Re-emerging Infections of Wildlife”  2009-2013), si dhe projektit APHAEA Harmonised Approaches in monitoring Wildlife Population Health, And Ecology and Abundance (2013-2017) dhe momentalisht ai është anëtar i Komitetit Menaxhues CA COST Action CA15116 COST – European Cooperation in Science and Technology, Veterinary Medicine. Prof. Asoc. Dr. Korro është fitues i çmimit ndërkombëtar për Europën, Azinë dhe Afrikën Veriore për vitin 2016, të nominuar nga OIE (Organizata Botërore e Shëndetit të Kafshëve), CDC (Qëndra e Kontrollit të Sëmundjeve Infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ËHO (Organizata Botërore e Shëndetit) dhe GARC (Aleanca Globale e Kontrollit të Rabies). Ai ka dhëne leksione nga programet Erasmus +, CEEPUS II në Fakultetet e Mjekësisë Veterinare në Timisuara Rumani, Milano Itali, Varshavë Poloni, Beograd Serbi, Prishtinë Kosovë, Zagreb Kroaci, Konya Turqi dhe 1 muaj lektor i ftuar në Fakultetin e Biologjisë, Departamenti i Zoologjisë – Universiteti i Warshavës nga Programi Erasmus Sigma. Ai ka botuar mbi 40 artikuj shkencor dhe ka marrë pjesë në mbi 30 konferneca shkencor. Pjesa më e madhe e këtyre botime, janë realizuar në revista shkencore të huaja dhe serioze me IF të lartë. Prof. Asoc. Korro është zgjedhur anëtar i senatit të Universitetit Bujqësor të Tiranës për periudhën 2016-2020.