Departamenti Shëndetit Publik Veterinar i organizuar në 3 GMK :

 

Grupi Mësimor Kërkimor: Siguria Ushqimore dhe Shëndeti Publik Veterinar

Fushat e kërkimit shkencor

  1. Zhvillimi dhe implementimi i metodave bazë për ruajtjen dhe kontrollin e sigurisë dhe cilësisë së produkteve blegtorale.
  2. Monitorimi dhe parandalimi i sëmundjeve të peshkut dhe biotoksinave detare në molusqet bivalve të bregdetit shqipëtar

Grupi Mësimor Kërkimor: Mikrobiologjia Klinike dhe Patologjitë në Ekosistemet e specieve në Rritje Industriale

Fushat e kërkimit shkencor

  1. Studimi i geneve të virulences së agjenteve infektive bakteriale të pranishëm në shpendë dhe kafshë bujqësore si shkaktarë të mundshëm të patologjive në njerëz.
  2. Parandalimi dhe studimi i agjenteve mikrobike si shkaktarë të infeksioneve përhapëse dhe impakti ekonomik i

Grupi Mësimor Kërkimor: Sëmundjet Infektive të Kafshëve Bujqësore, të Egra dhe Peshkut 

Fushat e kërkimit shkencor

  1. Monitorimi i sëmundjeve infektive në kafshët e egra dhe bletët.
  2. Zoonozat, sëmundjet me karakter epizootik, strategjitë e kontrollit dhe crrënjosjes së tyre.