Departamenti i Moduleve Klinike

Departamenti i Lëndëve Klinike ka dy grupe mësimore dhe akset e kërkimit janë:

  1. Luhatjet në vlerat e parametrave të përgjithshëm klinikë, biokimikë dhe hematologjikë të normës, në llojet e ndryshme të kafshëve, klinikisht të shëndosha, nën ndikimin e faktorëve mjedisorë dhe të mbarështimit;
  2. Vlerat e normës në parametrat metabolikë dhe hematologjikë në kafshët monogastrike dhe luhatjet e tyre nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm mjedisorë;
  3. Bioteknologjitë bashkëkohore për transferimin e embrioneve në llojet e ndryshme të kafshëve.