Administratori i UBT-së Edmond Tërthorja

 

Administratori është autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për mirëfunksionimin financiar të institucionit. Ai përfaqësuesi ligjor i universitetit për çështjet financiare dhe administrative.

Administratori kryen këto funksione:

 • Harton projektbuxhetin vjetor, mbi bazën e propozimeve të njësive kryesore dhe të njësive bazë, mbështetur në planin strategjik të zhvillimit të universitetit dhe në planin buxhetor afatmesëm të tij.
 • Propozon kriteret për administrimin e burimeve financiare dhe materiale, të cilat ia paraqet për miratim Bordit të Administrimit dhe mbikëqyr shpërndarjen e zbatimin e tyre.
 • Ndjek dhe kontrollon zbatimin e buxhetit vjetor të universitetit dhe të strukturave varësisë së tij.
 • Përgjigjet për veprimtarinë ekonomike dhe financiare të Universitetit, me përjashtim të kompetencave ekskluzive të Bordit të Administrimit
 • Përgjigjet për veprimtarinë ekonomike dhe financiare të Universitetit, me përjashtim të kompetencave ekskluzive të Bordit të Administrimit.
 • Përfaqëson Universitetin si firmë e parë e deleguar nga Rektori në marrëdhëniet financiare me Bankën.
 • Zbaton të gjitha vendimet e Bordit të Administrimit dhe të Senatit Akademik me karakter financiar dhe administrativ.
 • I paraqet Bordit të Administrimit dhe Senatit Akademik raportin mbi veprimtarinë financiare të universitetit në përfundim të vitit akademik.
 • Plotëson kërkesat e Rektorit, me qëllim përmbushjen e nevojave akademike, admistrative dhe financiare.
 • Bashkëpunon me strukturat dhe autoritetet e tjera të universitetit për çështje të administrimit të përditshëm.
 • Emëron dhe shkarkon administratorët e fakulteteve dhe departamenteve, pas miratimit nga Bordi i Administrimit.
 • Thërret në raport adminstratorët e fakulteteve dhe përgjegjësit e zyrave të shërbimit universitar.
 • Shkarkon administratorin e fakultetit dhe departamentit me propozim të argumentuar të dekanit
 • Organizon kryerjen e studimeve për zhvillimin perspektiv të Universitetit.
 • Organizon dhe drejton kryerjen e veprimtarive për shërbimet ndaj të tretëve.
 • Është kryetar i Autoritetit Kontraktor dhe i raporton Kryetarit të Senatit dhe Bordit të Administrimit për ecurinë e procedurave të prokurimit.
 • Është direkt përgjegjës për performancën administrative dhe financiare të Universitetit dhe/ose njësive të tjera të tij.

Lajmerime

Projekte