Grafiku i provimeve, semestri i parë, viti akademik 2020-2021

Grafiku i provimeve, semestri i parë, viti akademik 2020-2021

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit:

Menaxhim Agrobiznesi
Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
Financë- Kontabilitet
Informatike Biznesi
Menaxhim i Turizmit Rural

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit:

Grafiku i Provimeve Sem.I FBU 

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Në mbështetje dhe në zbatim të Nenit 59, 60, 61 të Rregullores së UBT-s dhe Nenit 66, 67, 68 pika 1 të Rregullores së FSHP-re:

1. Datat e Sezonit të Dimrit për Vitin Akademik 2020-2021, të jenë sipas tabelave bashkëngjitur.
2. Komisionet e provimeve për Vitin Akademik 2020-2021, të jenë sipas tabelave bashkëngjitur.
3. Për zbatimin e këtij Urdhëri ngarkohen Zv.Dekani për mësimin dhe Përgjegjësat e  Departamenteve.

Grafiku i provimeve Sem.I FSHP

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare:

Grafiku i provimeve, Sem.I FMV