Orari i mësimit, semestri i parë, viti akademik 2020-2021

Orari i mësimit, semestri i parë, viti akademik 2020-2021

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Duke u nisur nga situata e pandemisë dhe premisat që dhe muajin Janar të vazhdojmë mësimin online është bërë një rikonceptim i orarit. Duke filluar nga data 01/12/2020 orari bashkëlidhur do të jetë orari i ri për FEA-n.

Cikli i parë i studimeve Bachelor
Menaxhim Agrobiznesi
Financë Kontabilitet
Menaxhim i Turizmit Rural
Ekonomiks i Aplikuar
Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
Informatikë Biznesi

Cikli i dytë i studimeve “Master i Shkencave”
Master i Shkencave K.I
Master i Shkencave K.II

Cikli i dytë i studimeve “Master Profesional”
Master Profesional K.I
Master Profesional K.II

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Cikli i parë i studimeve Bachelor
Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit
Teknologji Agroushqimore
Vreshtari – Enologji

Cikli i dytë i studimeve “Master i Shkencave”
Bioteknologji Agroushqimore
Teknologji Ushqimore

Cikli i dytë i studimeve “Master Profesional”
Cilësia dhe Siguria Ushqimore 
Analizat e Ushqimeve