Akreditimi i programeve të studimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës

Zyrtarizohet akreditimi i programeve të studimit në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit

Çertifikatë Akreditimi, programi i studimeve, Master i Shkencave në “Mjekësi Bimore” dhe çertifikatë akreditimi, programi i studimeve, Bachelor “Inxhinieri Agrare” profili “Mbrojtje Bimësh”.

Çertifikatë Akreditimi, programi i studimeve, Bachelor “Inxhinieri Agrare” profili “Hortikulturë”  dhe çertifikatë akreditimi, programi i studimeve, Master Profesional në “Arkitekture Peisazhi”.

Çertifikatë Akreditimi, programi i studimeve, Master i Shkencave në “Inxhinieri Agromjedisi” dhe çertifikatë akreditimi, programi i studimeve, Bachelor në “Inxhinieri Agromjedisi”.

Zyrtarizohet akreditimi i programeve të studimit në Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Çertifikatë Akreditimi, programi i studimeve, Master i Shkencave në “Inxhinieri Agroushqimore” profili “Teknologji Agroushqimore” dhe çertifikatë akreditimi, programi i studimeve, Bachelor në “Inxhinieri Agroushqimore” profili “Teknologji Agroushqimore”.

Zyrtarizohet akreditimi i programeve të studimit në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare

Çertifikatë Akreditimi, programi i integruar studimi, Master i Shkencave në “Mjekësi Veterinare”.

Zyrtarizohet akreditimi i programeve të studimit në Fakultetin Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Çertifikatë Akreditimi:

  1. Bachelor, në Menaxhim Agrobiznesi
  2. Bachelor, në Financë-Kontabilitet
  3. Bachelor, në Menaxhimi i Turizmit Rural
  4. Master i Shkencave, në Menaxhim Agrobiznesi
  5. Master Profesional, në Menaxhimi i Ndërrmarjeve