Vendim Senati mbi "Miratimin e një ndryshimi në formularin e vetëdaklarimit"

Bashkangjitur do të gjeni Vendim Senati Nr. 35 Datë 08/06/2020 mbi “Miratimin e një ndryshimi në formularin e vetëdaklarimit” :

Kliko këtu: Vendim Senati Nr. 35, dt. 08.06.2020 dhe Deklarata