Njoftim për dorezimin e dokumentacionit_KVLPAKA

Të nderuar pedagogë!

Njoftohen të gjithë kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë për autoritete dhe organe drejtuese të të gjitha niveleve në UBT-së, bazuar në Rregulloren e Zgjedhjeve të UBT, duhet të paraqesin për vlerësim pranë Komisionit për Vlerësimin e Ligjshmërisë së Promovimit Akademik dhe Kontrollit Antiplagjiaturë (KVLPAKA) dokumentacionin si më poshtë:

  1. Skedën e plotësuar dhe të firmosur nga kandidati për vlerësimin e ligjshmërisë së promovimit akademik sipas formatit të miratuar nga Senati Akademik për titullin e fundit,
  2. Temën e doktoraturës në versionin word të lexueshëm, në kopje elektronike (CD) dhe në hardcopy,
  3. Kandidatët që kanë mbaruar doktoraturën jashtë vendit, duhet të dorëzojnë Kopjen e Çertifikatës së Doktoraturës të njehësuar nga MASR,
  4. File i dokumenteve template do të ngarkohet në faqen e web-it të UBT-së.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është nga data 22/05/2020 deri 05/06/2020.

                                                                  

    Faleminderit,

  KVLPAKA

1. Deklarata

2. Skeda_VetëDeklarimi për Titull Akademik_UBT

3. Akt-Dorezimi Dokumentave