Grafiku për plotësimin e njohurive nga mësimi online, FSHP

Bashkangjitur do të gjeni grafikun për plotësimin e njohurive nga mësimi online, Fakulteti i Shkencave Pyjore:

Kliko këtu: Grafiku për plotësimin e njohurive