Dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët qe u përkasin shtresave sociale në nevojë, për përjashtimin nga tarifa e shkollimit 2019-2020

Ne zbatim te VKM nr. 269, date 29.03.2017 “Per percaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje program te ciklit te pare te studimeve, ne nje program te integruar te studimeve, ne nje program te cikilt te pare te studimeve, ne nje program te integruar te studimeve ose ne nje program te integruar te studimeve ose ne nje program te studimeve profesionale, qe perjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit” e ndryshuar me VKM nr.779, date 26.12.2018, VKM nr.40, date 23.01.2019 dhe VKM nr 251, datë 27.03.2020, duhet të dergojne me poste ne adrese te Universitetit Bujqesor Tiranes dokumentacionin e meposhtem.

1. Studentët, të cilët kanë, të paktën, njërin prind person me aftësi të kufizuara, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar;

a) Fotokopje e kartes se identitetit te studentit,
b) Vertetim student,
c) Çertifikate familjare nga sistemi e-albania e tre muajve te fundit,
d) Vërtetim që lëshon shoqata e invalidëve të punës së rrethit përkatës së bashku me fotokopjen me vulë të njomë të Dëshmisë së Invalidit të Punës të përfituar sipas statusit të invalidit të punës;
e) Vertetim nga Organet e Qeverisjes Vendore per perfitimin e pageses se aftesise se kufizuar per prinderin – Dokument origjinal leshuar nga institucionet perkatese.
f) Vërtetim origjinal të institutit të sigurimeve shoqërore për pagesën e pensionit të invaliditetit.

Per shkak te situates ne te cilen ndodhemi dokumentacioni do te dergohet me poste ne adrese te Universiteti Bujqesor te Tiranes dhe Fakulteti ku studjon studenti .

Pas shqyrtimit dhe verifikimit te dokumentave te derguara nga JU me poste , ne komisionet e ngritura ne cdo fakultet dhe pas miratimit ne Bordin e Administrimit do te njoftoheni ME TEL APO E-MAIL.

Kliko ketu: Njoftim per studentet

JU FALEMINDERIT PER MIREKUPTIMIN!