Kërkese për ekspert të Jashtem

Kërkese për ekspert të Jashtem në kuadr të projekti“BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR”, “BALKANET

Në kuadrin e realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Projektin: “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR”  “BALKANET”, për periudhen Janar-Shkurt 2018, kërkiojmë qe te kryen sherbimet e mëposhtëme:Per Ekspertin e Jshtem afat-shkurter, per periudhen janar- shkur 2018, fondi eshte 2500 euro, te zeri i Buxheti IPA WP3, Del. 3.4.1.

Nr. Emertimi i Artikujve Njesia Sasia Specifikime teknike
1. Ekspertize e jashtme Njeri 1 Sipas Tor te pergatitura bashkengjitur

 

TOR for external expert