Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Spase Shumka

EDUKIMI:
PhD, Biologji, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës,
1997
Master Shkencor në Ekologji dhe Taksonomi, FSHMN, Universiteti
“Cyrilus and Methodius”Skopje, NM, 1994
Bachelor në Biologjia, Universiteti “A.Xhuvani”/Elbasan & Fakulteti i
Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës, 1989
Lendet: Biologji, Biologji Molekulare, Hidrobiologji
INTERESAT KËRKIMORE: Ekologjia e ujërave, Analiza
filogjenetike të organizmave shtazore, Rruajtja e Natyres, Vlerësimi i
Integruar i eksositemeve
Titulli: Lektor
DEPARTAMENTI: Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjia
Ndërtesa: Godina-A-FBU/Zyra: Mbrapa Bibliotekës së UBT-së

Spase Shumka, Prof. Dr.
00355682351130
sshumka@ubt.edu.al