Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shpresim Domi

Edukimi 

Studime Post-Doktorate, Universiteti i Firenzes, Itali; 2019

Doktor në Administrimin e Biznesit (DBA) (Diplomë e Dyfishtë) në fushën e Sipërmarrjes dhe Menaxhimit të NVM-ve, Université Nice Sophia Antipoli, Francë, 2017

Doktor në Filozofi (PhD) në fushën e Ndërmarrjes dhe Menaxhimit të NVM-ve, Universiteti i “St. Kliment Ohridski ”, Maqedonia e Veriut, 2016

Master i Shkencave (MSC), në fushën e Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT), 2011

Bachelor, në fushën Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT), 2009

Lëndët

Politikat Turistike; Menaxhim akomodimi në Turizëm; Turizëm rural; Kooperimi dhe Integrimi në Bujqësi

Kerkimet Shkencore

Turizem rural; Agroturizem; Zhvillim rural; Menaxhim sipërmarrje dhe SME;

Titulli :

Doktor i Shkencave; Lektor

 

Departamenti:

Menaxhim Turizmi Rural

 

Ndertesa:

Godina B, FEA, Godina FSHP

Zyra:

Zyra 105

Tel:

 

Email:

shdomi@ubt.edu.al