Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shpallje e vendit vakant administrator në njësitë kryesore dhe miratimin e kritereve për kualifikim

VENDIM

Nr. 39, date 09.07.2021

“SHPALLJE E VENDIT VAKANT ADMINISTRATOR NË NJËSITË KRYESORE DHE MIRATIMIN E KRITEREVE PËR KUALIFIKIM”

Bordi i Administrimit, mbështetur në nenin 49 dhe 53 në Ligjin Nr. 80/2015, datë 22.7.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë”, nenin 19 dhe 23 të Statutit të Universitetit Bujqësor të Tiranës, Rregulloren për funksionimin e Bordit të Administrimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës miratuar me Vendimin Nr. 4, datë 10.02.2017, protokolluar në UBT me Nr. 5 Prot., datë 10.02.2021, si
dhe referuar kërkesës së Administratorit të UBT-së me Nr. 1270 Prot., datë 09.07.2021, në mbledhjen e tij të datës 09.07.2021,

VENDOSI:

1. Të shpalle vendet vakante për pozicionin e punës “Administrator” në Njësitë Kryesore të Universitetin Bujqësor të Tiranës, përkatesisht në:

• Administrator në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit;
• Administrator në Fakultetin e Shkencave Pyjore.

2. Të miratoje kriteret për kualifikimin e kandidateve sipas dokumentit bashkëlidhur këtij vendimi.

 

NJOFTIM
“PËR 2 (DY) POZICIONE PUNE PËR “ADMINISTRATOR” TË NJESIVE KRYESORE TË UBT-SË”

Mbeshtetur në nenin 49 dhe 53 të Ligjit Nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kerkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republiken e Shqipërisë”, dhe nenin 19 dhe 23 të Statutit të UBT-së, Bordi i Administrimit i Universitetit Bujqësor të Tiranës shpall konkurs për 2 (dy) pozicione pune “Administrator” të Njësive Kryesore, përkatësisht në:

• Administrator në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit;
• Administrator në Fakultetin e Shkencave Pyjore.

Dokumentat duhet të dorëzohen në Zyrën e protokollit të Universitetit Bujqësor të Tiranës, brenda datës 02.08.2021 ora 11 :00.

Informacionin, rreth kritereve dhe fushës së testimit, do ta gjeni bashkangjitur njoftimit.

“KRITERET E VLERESIMIT TE KANDIDATEVE NE KONKURIMIN PER 2 (DY) POZICIONE PUNE “ADMINISTRATOR” TE NJESIVE KRYESORE TE UNIVERSITETIT BUJQESOR TE TIRANES”

• Administrator në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit;
• Administrator në Fakultetin e Shkencave Pyjore.

KRITERET KUALIFIKUESE LIGJORE DHE DOKUMENTACIONI