Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shpallja e Listes se Kandidateve Fitues ne PhD Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

Lista e kandidatëve fitues në ciklin e tretë të studimeve në Doktoratë në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Bazuar në nenin Nr. 78 “Pranimi në Programet e Ciklit të Tretë të Studimeve” të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22. 07. 2015 “Për Arsimin e Lanë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në nenin Nr. 58 të Statutit të UBT-së, ne VKM Nr. 112, date 23.02.2018, Kreu 1 “Kriteret për Fitimin e Gradës Shkencore “Doktor” në nenin Nr. 9 të Rregullores Bazë të Ciklit të Tretë të Studimeve Doktoratë” në UBT për “Procedurat e Përzgjedhjes së Kandidatëve”, si dhe në Vendimin Nr. l, datë 07.03.2022 të Komisionit ad-hoc për “Përzgjedhjen e Kandidatëve Fitues në Ciklin e Tretë të Studimeve në Doktoratë”,

Dekanati në mbledhjen e tij të dates 07.03.2022, shpall listën e kandidatëve fitues në ciklin e tretë të studimeve në Doktoratë në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit si më poshtë:

Shpallja e Listes se Kandidateve Fitues ne PhD Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit